Nagrody PTF 2021

 N A G R O D Y   P O L S K I E G O   T O W A R Z Y S T W A   F I Z Y C Z N E G O

W 2021 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało nagrody i wyróżnienia

następującym osobom:


Medal Mariana Smoluchowskiego: prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula

za wybitny wkład do elektrodynamiki kwantowej i rozwoju fizyki w Polsce

Nagroda Naukowa PTF im. Wojciecha Rubinowicza: prof. dr hab. Antoni Szczurek

za zaproponowanie oraz przeprowadzenie pionierskich badań dotyczących reakcji wywołanych fotonami, a w szczególności badań zderzeń foton-foton przy bardzo wysokich energiach

Wyróżnienie PTF dla autora prac naukowych: prof. dr hab. Piotr Magierski

za cykl prac dotyczących dynamiki reakcji jądrowych, fizyki kwantowych gazów atomowych, fizyki gwiazd neutronowych oraz metod opisu kwantowych układów wielu ciał

.

Nagroda PTF im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego dla autora rozprawy doktorskiej: dr Tomasz Raducha

za rozprawę Statistical physics of coevolving networks przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Kutnera

Wyróżnienie PTF dla autora rozprawy doktorskiej: dr inż. Mateusz Szatkowski

za rozprawę Fine Structures of Light Generation with Spatial Light Modulators napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Masajdy

Nagroda PTF im. Arkadiusza Piekary dla autora pracy magisterskiej: mgr Michał Lipka

za pracę magisterską Generation of polarization entanglement in wavevector-multiplexed atomic quantum memory przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego, prof. UW

Wyróżnienie PTF dla autora pracy magisterskiej: mgr Marcin Kalinowski

za pracę magisterską Exotic Phenomena in Cold Rydberg Atoms: Strongly Interacting Photons and Nonequilibrium Kondo Cloud napisaną pod kierunkiem dr. Michała Tomzy

.

Indywidualna Nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal Krzysztofa Ernsta:

dr Izabela Skwira-Chalot

za długoletnią, różnorodną działalność popularnonaukową­

Równorzędna, zespołowa nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal Krzysztofa Ernsta:

prof. dr hab. Adam Maj z zespołem (dr hab. Jerzy Grębosz i p. Józef Skrzek)

za spektakl multimedialny i film Na styku dwóch nieskończoności

.

Nagroda PTF dla autora artykułu popularnonaukowego: p. Konstanty Kostrzewski (student Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)

za artykuły „Pitagorejczycy i matematyczne początki muzyki” (Delta 07/2020) i „Jak dobrze nastroić klawesyn” (Delta 08/2020)

.

W 2021 roku Kapituła Nagród PT dla Nauczycieli przyznała wyjątkowo dwie równorzędne nagrody i dwa Medale Grzegorza Białkowskiego

Nagroda PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal Grzegorza Białkowskiego:

 prof. Marek Golka (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie) 

za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi i wychowanie kilku pokoleń fizyków

Nagroda PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal Grzegorza Białkowskiego:

dr Elżbieta Zawistowska (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie)

za wieloletnie kształtowanie zainteresowania fizyką oraz spektakularne sukcesy w pracy z uczniami zdolnymi

Nagroda PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli: 

mgr Barbara Szymańska-Markowska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu i Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu)

za odkrywanie uczniowskich talentów i rozbudzanie zainteresowań fizyką i astronomią

Nagroda PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli:

mgr inż. Ewelina Agnieszka Kędzierska (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Nauka i Wiedza w Warszawie­ i Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie)

za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą


Wyróżnienia PTF dla nauczycieli: 

mgr Jolanta Konstańczuk (Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej)

za rozbudzanie zainteresowania fizyką wśród uczniów oraz aktywne działania na rzecz środowiska lokalnego

mgr Marta Młyńczyk (Zespół Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu)

za bardzo aktywną i zróżnicowaną pracę w zakresie nauczania i popularyzacji fizyki

Dyplomy uznania za organizację 46.Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie w 2020 roku

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow za cenne rady i wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

mgr Maria Dobkowskaza wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46.Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności Bazaru dydaktycznego i Sesji „Sto lat dydaktyki fizyki w Polsce”

dr hab. Aneta Drabińska za wszechstronne zaangażowanie w organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

dr inż. Przemysław Duda za wielkie zaangażowanie i bezpośrednie wsparcie organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności na terenie Wydziału Fizyki PW

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46.Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności sesji historycznej Zjazdu

dr hab. Katarzyna Grabowska za ofiarną pracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz wszechstronne zaangażowanie w organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

dr Jan Grabski za ofiarną pracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz prowadzenie finansów 46.Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

prof. dr hab. Maciej Kolwas za cenne rady i wsparcie merytoryczne organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

prof. dr hab. Ryszard Kutner za ofiarną pracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz prowadzenie finansów 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

dr hab. inż Michał Makowski za bezpośrednie wsparcie organizacji 46.Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności na terenie Wydziału Fizyki PW, w szczególności instalacji holograficznej

prof. dr hab. Jan Mostowski za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności sesji „100 plakatów na stulecie”

dr inż. Krzysztof Petelczyc za wielkie poświęcenie i wszechstronne zaangażowanie w organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności oprawę medialną, przygotowanie transmisji on-line, oprawy graficznej plakatów, promocji w mediach społecznościowych oraz wielu innych działań związanych ze Zjazdem

dr inż. Tomasz Pietrzak za wielkie poświęcenie i nieocenione wsparcie informatyczne 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

dr Piotr Rączka za cenne rady i wsparcie merytoryczne organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

dr Izabela Skwira-Chalot za wielkie zaangażowanie w organizację Konkursów Roku Fizyki: fotograficznego i filmowego Fizyka to lubię oraz literackiego Mój nauczyciel fizyki

prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz za ofiarną pracę na rzecz 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności sesji „100 plakatów na stulecie”


prof. dr hab. Andrzej Wysmołek za wielkie poświęcenie w kierowaniu pracami Komitetu Organizacyjnego i wszechstronne zaangażowanie w koordynację przygotowań do 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności za skuteczne stworzenie i wdrożenie hybrydowej formuły zjazdu w obliczu pandemii COVID-19


Zarząd Główny PTF serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!