Roczniki 1949-1959

Spis treści:

 1. Tom 1, rocznik 1949/1950
  • Zeszyt 1 - 2
   1. Szczepan Szczeniowski - Praktyczny układ elektromagnetycznych jednostek Giorgi'ego (str. 1)
   2. Henryk Niewodniczański - Rozszczepianie ciężkich jąder atomowych wywołane fotonami (str. 21)
   3. Henryk Niewodniczański - Rozszczepianie się samorzutne jąder najcięższych pierwiastków (str. 32)
   4. Wiktor Kemula - Pierwiastki transuranowe (str. 44)
   5. Włodzimierz Mościcki - Określanie wieku zabytków organicznych z pomiaru natężenia promieniowania izotopu C14 (str. 54)
   6. Bronisław Średniawa - Recenzja książki "Elementary nuclear theory" Bethe'go (str. 64)
  • Zeszyt 3 - 4
   1. Marian Mięsowicz - Działanie hamujące materii na fragmenty rozszczepiania jąder ciężkich (str. 67)
   2. Jan Blaton - Procesy rozszczepiania ciężkich jąder (str. 88)
   3. Leonard Sosnowski - Współczesny stan teorii zjawisk elektrycznych w kryształach (str. 125)
   4. Leonard Sosnowski - Rozwój badań nad półprzewodnikami (str. 127)
   5. Henryk Niewodniczański - Recenzja książki "Niekotoryje woprosy tieorii jadra" Achijezera i I. Pomieranczuka (str. 150)
   6. Spis odczytów i referatów wygłoszonych podczas XII Zjazdu Fizyków Polskich (str. 152)
   7. Streszczenia referatów, wygłoszonych podczas XII Zjazdu Fizyków Polskich (str. 155)
   8. Książki nadesłane do Redakcji (str. 162)
  • Zeszyt 5 - 6
   1. Arkadiusz Piekara - Badania własności dielektrycznych ciał stałych w szczególności ferroelektryków (str. 163)
   2. Ignacy Adamczewski - Metoda klisz fotograficznych w badaniach fizyki jądrowej i fizyki promieni kosmicznych (str. 210)
   3. Aleksander Jabłoński - Fotoluminescencja kryształów (str. 249)
   4. Stanisław Loria - Recenzja książki: W. H. Westphal, Fizyka część I. Mechanika, Akustyka, Nauka o Cieple (str. 276)
   5. Streszczenie referatów z XII Zjazdu Fizyków Polskich (zakończenie) (str. 281)
 2. Tom 2, rocznik 1951
  • Zeszyt 1 - 3
   1. Śp. Prof. Dr Marian Grotowski (str. 1)
   2. Ignacy Adamczewski - Metoda klisz fotograficznych w badaniach fizyki jądrowej i fizyki promieni kosmicznych (str. 6)
   3. Andrzej Hrynkiewicz - Zagadnienia bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieni w fizyce jądrowej (str. 35)
   4. Stefan Pieńkowski - Rozproszenie promieni X jako podstawa badań mikrostruktury ciał niejednorodnych (str. 51)
   5. Leonard Sosnowski - Fizyka Polska w okresie międzywojennym i stan jej odbudowy w latach 1945-1950 (str. 79)
   6. Andrzej Hrynkiewicz - Liczniki scyntylacyjne (str. 88)
   7. Alfons Krause - Koloidalnie rozproszone gazy (str. 98)
   8. Włodzimierz Mościcki - Mezony (str. 103)
   9. Mieczysław Jeżewski - W sprawie pisowni nazw jednostek (str. 143)
   10. Sprawozdanie z XIII Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie (str. 147)
   11. Streszczenie referatów z prac własnych (str. 153)
   12. KOMISJA TERMINÓW: Terminy, oznaczenia, jednostki (str. 176)
   13. Przyznanie Stefanowi Pieńkowskiemu godności członka honorowego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 189)
  • Zeszyt 4 - 6
   1. Leopold Infeld - Metoda faktoryzacji a mechanika kwantowa (str. 193)
   2. Włodzimierz Mościcki - Mezony (c. dalszy) (str. 233)
   3. Marek Kwiek - Współczesne poglądy na dynamikę obiegu krwi (hemodynamika) (str. 278)
 3. Tom 3, rocznik 1952
  • Zeszyt 1
   1. Od Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 3)
   2. W. Rubinowicz - Promieniowanie multipolowe gamma a wyznaczanie spinów jądrowych (str. 5)
   3. A. Piekara - Spektroskopia mikrofalowa (str. 25)
   4. W. Zonn - O astronomii radiowej (str. 59)
   5. Z. Kopeć - Warstwowa trioda krystaliczna (tranzistor) (str. 84)
   6. A. Hrynkiewicz - O nowych pomiarach prędkości światła (str. 103)
   7. Kronika (str. 113)
  • Zeszyt 2
   1. W sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta (str. 133)
   2. S. Pieńkowski - Badania S. I. Wawiłowa nad mikrostrukturą światła (str. 137)
   3. A. Sołtan - Stany wzbudzone jąder atomowych (str. 151)
   4. J. Rzewuski - Teoria Feynmana (str. 167)
   5. Z. Wilhelmi - Nowe badania nad nietrwałymi ciężkimi cząstkami materii (str. 199)
   6. L. Natanson - Karbiony i reakcje karbionowe (str. 213)
   7. K. Rosiński - Ugięcie elektronów biegnących pojedynczo (str. 225)
   8. B. Buras - Wytyczne l Kongresu Nauki Polskiej w dziedzinie fizyki (str. 229)
   9. Trzecie Wszechzwiązkowe Obrady Luminescencyjne w Moskwie (str. 235)
   10. Recenzje: W. L. Lewszin: Fotoluminescencija żidkich i twiordych wieszczestw (W. Kapuściński) (str. 245)
   11. Kronika (str. 250)
   12. Od Redakcji: Uzupełnienie artykułu A. Piekary: - Spektroskopia mikrofalowa (str. 260)
  • Zeszyt 3
   1. J. Roliński - Najnowsze prace nad świetlnym wzorcem długości (str. 265)
   2. T. Kopcewicz - Stan aktualny badań nad składnikami najwyższych warstw atmosfery Ziemi (str. 289)
   3. M. Mięsowicz - O zderzeniach nukleonów bardzo wysokich energii (str. 313)
   4. W. Iwanowska - Fluorescencja w astronomii (str. 349)
   5. O. Wołczek - Nowe prace nad samorzutnym rozszczepianiem się jąder aktynowców (str. 361)
   6. A. Jabłoński - Collegium Physicum UMK (str. 371)
   7. J. Gierula - Komora dyfuzyjna do obserwacji torów cząstek jonizujących (str. 379)
   8. Kronika (str. 385)
  • Zeszyt 4
   1. K. Gostkowski - Pamięci prof. dr inż. Tadeusza Malarskiego (str. 401)
   2. Z. Wilhelmi - Neutron - cząstka promieniotwórcza (str. 407)
   3. T. Kopcewicz - O budowie najwyższych warstw atmosfery Ziemi na podstawie pomiarów jonosfery (str. 419)
   4. B. Buras - Krytyczna analiza teorii pasmowej ciała stałego (str. 437)
   5. T. Olczak - Współczesne badania ziemskiego pola ciężkości (str. 553)
   6. A. Hrynkiewicz - Pozyt - izotop wodoru o liczbie masowej zero (str. 431)
   7. J. Pniewski - Współczesny stan zaszeregowania pierwiastków promieniotwórczych w cztery rodziny (str. 493)
   8. S. Zmysłowska - Zawartość trytu w atmosferze (str. 505)
   9. Recenzje:
   10. Iwanienko i Sokołow: "Klasyczna teoria pola" (J. Plebański) (str. 507)
   11. W. Łaniecki: "Półprzewodniki" (W. M. Ścisłowski) (str. 509)
   12. T. Miłobędzki: "Szkoła analizy ilościowej" (M. Nowakowska-Hurwic) (str. 509)
   13. L. Infeld i L. Sosnowski: ,,O rozwoju pojęcia materii w fizyce'' (W. Kapuściński) (str. 509)
   14. Kronika (str. 517)
 4. Tom 4, rocznik 1953
  • Zeszyt 1
   1. Stanisław Loria - Marian Smoluchowski i Jego dzieło (str. 5)
   2. Jerzy Gierula - Nowe drogi spektroskopii gamma (str. 39)
   3. Leonard Sosnowski - Zjawiska kontaktowe w półprzewodnikach (str. 53)
   4. Wilhelmina Iwanowska - Radiowe widmo atomu wodoru w astronomii (str. 67)
   5. Józef Roliński - Współczesne podstawowe prace metrologiczne w zakresie termometrii i fotometrii w Biurze Międzynarodowym Miar (str. 77)
   6. Danuta Frąckowiak - Widmo promieniowania Słońca w dziedzinie krańcowego nadfioletu i miękkich promieni X (str. 91)
   7. B. T. - Wykrywanie na znacznych odległościach ciał promieniotwórczych pochodzących z wybuchów atomowych (str. 103)
   8. Julian Auleytner - Wykazanie istnienia zarodzi w roztworach stałych (str. 107)
   9. Leopold Infeld - J. Frenkiel (str. 111)
   10. Wojciech Rubinowicz - A. H. Kramers (str. 113)
   11. Recenzje:
   12. J. Hurwic - Teoria rezonansu w chemii w świetle dyskusji w ZSRR (rec. S. Szczeniowski) (str. 117)
   13. Fiziczeskij praktikum (rec. T. Dryński) (str. 119)
   14. Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej (rec. J. Hurwic) (str. 121)
   15. Brodski: Chemia fizyczna (rec. K. Gumiński) (str. 123)
   16. Kronika (str. 124)
  • Zeszyt 2
   1. W. Kapuściński - Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 139)
   2. H. Niewodniczański - O emisji deutronów z jąder atomowych (str. 146)
   3. J. Pniewski - Powłokowy model jądra atomowego (str. 151)
   4. J. Massalski - Zagadnienia elektroniki związane z licznikami Geigera - Müllera (str. 170)
   5. M. Kryszewski - Metody optyczne jako metody pomocnicze przy rentgenowskim badaniu struktury kryształów (str. 208)
   6. T. Skaliński - Nowe drogi wytwarzania siatek dyfrakcyjnych (str. 220)
   7. M. Majewska - Przezroczyste błonki przewodzące (str. 226)
   8. A. Jabłońska - Stan szklisty wody (str. 229)
   9. K. Gostkowski - Kilka wspomnień o Marianie Smoluchowskim (str. 233)
   10. Recenzje:
   11. "Fizyka i Chemia" (T. Dryński) (str. 237)
   12. Kronika (str. 239)
  • Zeszyt 3
   1. L. Natanson - Doświadczalne badania nad fotomezonami (str. 261)
   2. B. Buras - Izotopia a nadprzewodnictwo (str. 287)
   3. A. Strzałkowski - Emisja promieniowania gamma przy chwytaniu neutronów (str. 298)
   4. W. Zonn - O pewnych zagadnieniach w związku z materią międzygwiazdową (str. 318)
   5. J. Gierula - Licznik scyntylacyjny z wielokrotnym kryształem (str. 330)
   6. K. Rosiński - Szkło organiczne w optyce (str. 334)
   7. S. Porejko - Szkła organiczne (str. 348)
   8. H. Niewodniczański - Szósta seria w widmie atomowego wodoru (str. 361)
   9. J. Auleytner - Wytwarzanie promieni X o energii 10 MeV za pomocą akceleratora liniowego (str. 369)
   10. W. Żuk - Spektroskopia masowa w zastosowaniu do badań górnych warstw atmosfery (str. 374)
   11. Ze zjazdów i konferencji:
   12. Konferencja w sprawie studiów fizyki (str. 377)
   13. Międzynarodowa Komisja Spektroskopii (str. 381)
   14. Recenzje:
   15. A. Sokołowski i D. Iwanienko - Kwantowa teoria pola (rec. J. Plebański) (str. 384)
   16. "Życie Szkoły Wyższej" (rec. W. Kapuściński) (str. 387)
   17. Kronika (str. 390)
  • Zeszyt 4
   1. J. Wilhelmi - Dyfrakcja neutronów jako narzędzie badań strukturalnych (str. 413)
   2. P. Mierzecki - Widma ramanowskie roztworów i mieszanin ciekłych (str. 448)
   3. L. Natanson - Fotoprotony wysokiej energii (str. 472)
   4. B. Buras - Masa i energia (str. 479)
   5. T. Kopcewicz - Doświadczalne potwierdzenie teorii zmian dobowych (Sq) magnetyzmu Ziemi (str. 490)
   6. J. Auleytner - Promienie Roentgena wysyłane w aktach wchłaniania mezonów przez atomy (str. 499)
   7. Ze zjazdów i konferencji:
   8. Konferencja fizyków we Wrocławiu (str. 504)
   9. Recenzje
   10. M. Korsunski - Jądro atomowe (rec. Z. Wilhelmi) (str. 506)
   11. J. Domanus - Nowe kierunki rozwoju techniki rentgenowskiej (rec. T. Dryński) (str. 508)
   12. Kronika (str. 510)
 5. Tom 5, rocznik 1954
  • Zeszyt 1
   1. A. A. Fock - Układ Kopernika a układ Ptolomeusza w świetle współczesnej teorii grawitacji (str. 3)
   2. A. Hrynkiewicz - Zastosowanie promieniowania Czerenkowa do wytwarzania i pomiaru energii cząstek jądrowych (str. 11)
   3. M. Kwiek - O niektórych zjawiskach ugięcia światła na strukturach wytworzonych w cieczach przez fale ultradźwiękowe (str. 25)
   4. J. Nikliborc - Nowe osiągnięcia w technice wysokiej próżni (str. 43)
   5. J. Grączewski - Problem ultradźwięków w biologii i medycynie (str. 59)
   6. B. Twarowska - Wpływ promieniowania jądrowego na własności mechaniczne ciał stałych (str. 78)
   7. O. Wołczek - Analiza aktywacyjna pierwiastków (str. 90)
   8. J. Dąbrowska - Wyznaczanie wieku meteorytów żelaznych metodą helową (str. 97)
   9. KRONIKA (str. 101)
  • Zeszyt 2
   1. L. Sosnowski - Sesja naukowa PAN poświęcona elektronice ciała stałego (str. 119)
   2. M. Suffczyński - Nowe metody w teorii ciała stałego (str. 121)
   3. S. Loria - Magnetooptyczne zjawiska Kerra i Faradaya w ciałach ferromagnetycznych (str. 133)
   4. S. Szczeniowski - Antyferromagnetyki (str. 153)
   5. M. Subotowicz - Stany powierzchniowe (str. 182)
   6. Z. Pająk - Synteza ferroelektryków typu BaTiO3 (str. 212)
   7.  
  • Zeszyt 3
   1. L. Natanson - Stefan Pieńkowski (str. 227)
   2. S. Szczeniowski - Wpływ idei Kopernika na rozwój fizyki (str. 239)
   3. T. Skaliński - Właściwości helu w najniższych temperaturach (str. 267)
   4. K. Morkowska - Elektroluminescencja kryształów (str. 293)
   5. K. Rosiński - Nowsze badania widm absorpcyjnych złożonych cząsteczek (str. 305)
   6. J. Szwacka - Badanie promieniotwórczości naturalnej skał metodą klisz fotograficznych (str. 318)
   7. B. Twarowska - Rozkład ciał promieniotwórczych w granitach badany metodą szlifów i emulsji jądrowej (str. 334)
   8. S. Zmysłowska - Wyznaczanie stosunku zawartości toru do uranu w próbkach skał (str. 343)
   9. L. Infeld - Einstein (str. 249)
   10. DYSKUSJE
   11. L. Infeld - Rola teorii względności w nauce (str. 355)
   12. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   13. Technika eksperymentalna fizyki jądra atomowego (Z. R.) (str. 368)
   14. I Zjazd Fizyków Węgierskich (K. M.) (str. 375)
   15. Konferencja na temat cząstek elementarnych (M. D.) (str. 377)
   16. RECENZJE
   17. "Fizyka i Chemia" - T. Dryński (str. 379)
   18. KRONIKA (str. 381)
  • Zeszyt 4
   1. W. M. Ścisłowski - Czesław Białobrzeski (str. 413)
   2. A. Hrynkiewicz - Nowoczesne metody spektrometrii promieni gamma (str. 423)
   3. J. Janik - Nowoczesne metody liczenia neutronów (str. 439)
   4. W. Żuk - Spektrometria masowa i jej zastosowania (str. 447)
   5. I. Stroński - Jan Kazimierz Danysz (str. 473)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. Sesja elektroniki ciała stałego (str. 481)
   8. RECENZJE
   9. M. Skłodowska-Curie - "Promieniotwórczość" (rec. H. Niewodniczański) (str. 488)
   10. M. Skłodowska-Curie - "Piotr Curie" (rec. L. Natanson) (str. 491)
   11. W. M. Ścisłowski - "Półprzewodniki" (rec. J. W. Ostrowski) (str. 492)
   12. H. Hofmokl, A. Zawadzki - "Ćwiczenia w pracowni fizycznej" (rec. J. Rogaczewski) (str. 494)
   13. M. Jeżewski - "Fizyka" (rec. M. i W. Majewscy) (str. 495)
   14. KRONIKA (str. 501)
 6. Tom 6, rocznik 1955
  • Zeszyt 1
   1. S. Szczeniowski, H. Niewodniczański - Fizyka polska w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (str. 3)
   2. Spis prac naukowych ogłoszonych w latach 1945-1955 (str. 12)
   3. I. Joliot-Curie - Wspomnienie o Marii Skłodowskiej-Curie (str. 40)
   4. K. Rosiński - Nowe drogi badań teoretycznych absorpcji światła przez złożone cząsteczki organiczne (str. 66)
   5. J. Hennel - O nadsubtelnej strukturze stanu podstawowego atomu wodoru (str. 84)
   6. J. Łopuszański - Teoria kaskadowa promieniowania kosmicznego (str. 96) DYSKUSJE
   7. J. W. Ostrowski - W sprawie popularyzacji fizyki (str. 122)
   8. S. Ziemecki - O popularyzacji w ogóle i o popularyzacji fizyki w szczególności (str. 125) ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. Sesja Naukowa Polskiej Akademii Nauk poświęcona pamięci Marii Skłodowskiej-Curie (O. Ch.) (str. 128)
   10. IV Ogólnopolska Konferencja Fizyków (P. Z.) (str. 132)
   11. Konferencja Fizyki Jądrowej w Glasgow 1954 (J. W.) (str. 137)
   12. II Teoretyczna Konferencja Chemików (W. K.) (str. 140) RECENZJE
   13. W. Rubinowicz - Kwantowa teoria atomu (rec. B. Średniawa) (str. 142)
   14. S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew - Zbiór zadań z fizyki (rec. S. Gnatowski) (str. 143)
   15. W. Ginzburg, L. Lewin, M. Rabinowicz, D. Ziwuchin, E. Czetwierikowa - Zbiór zadań z fizyki (rec. S. Gnatowski) (str. 144)
   16. KRONIKA (str. 146)  
  • Zeszyt 2
   1. L. Infeld - O równaniach ruchu (str. 167)
   2. P. Ciok - Cząstka lambda0-hyperon neutralny (str. 176)
   3. J. Bogdanowicz, A. Cisak - Związki międzymetaliczne - nowe materiały tranzystorowe (str. 193)
   4. J. Massalski - Niektóre zagadnienia elektroniki związane z detekcją cząstek w fizyce jądra atomowego (str. 235) ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   5. Defekty w ciałach krystalicznych (L. Sosnowski) (str. 258) RECENZJE
   6. I. Joliot-Curie - Naturalne pierwiastki promieniotwórcze (O. Wołczek) (str. 260)
   7. KRONIKA (str. 262)  
  • Zeszyt 3
   1. P. Swings - Stefan Pieńkowski (str. 271)
   2. L. Jurkiewicz - Wielkie pęki powietrzne promieni kosmicznych (str. 287)
   3. A. Hrynkiewicz - Neutrino (str. 302)
   4. J. Janik - Oddziaływanie mezonów pi z jądrami (str. 324)
   5. K. Grotowski - Komora Glasera (str. 338)
   6. H. Chęcińska - W laboratoriach fizyki ciała stałego w NRD (str. 346)
   7. KRONIKA (str. 351)  
  • Zeszyt 4
   1. H. Niewodniczański - Enrico Fermi (str. 367)
   2. J. Dąbrowski - Zjawisko strippingu (str. 374)
   3. M. Subotowicz - Fotoemisja z półprzewodników a ich struktura energetyczna (str. 402)
   4. W. Królikowski - O metodzie Tamma-Dancoffa (str. 423)
   5. H. Chęcińska - Izotopy promieniotwórcze jako źródła siły elektromotorycznej (str. 444)
   6. J. Dąbkowski - Zastosowanie lampy dekadowej w elektronicznych układach zliczających (str. 452) RECENZJE
   7. M. Grotowski "Optyka" - (rec. J. Pniewski) (str. 453) ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. Moskiewska konferencja poświęcona elektrodynamice kwantowej (K. Majewski) (str. 459)
   9. Konferencja w Dreźnie na temat promieniowania kosmicznego (A. Z.) (str. 465)
   10. Uroczystości w Berlinie z okazji pięćdziesięciolecia teorii względności (str. 468)
   11. KRONIKA (str. 470)  
  • Zeszyt 5
   1. J. Weyssenhoff - Uwagi o życiu i twórczości Einsteina na tle własnych wspomnień (str. 481)
   2. L. Infeld - Historia teorii względności (str. 489)
   3. S. Loria - Einstein a fizyka kwantowa (str. 500)
   4. M. Born - Einstein a foton (str. 508)
   5. P. Zieliński - Metody statystyczne przy interpretacji pomiarów (str. 523)
   6. Z. Wilhelmi - O pewnych zastosowaniach izotopów promieniotwórczych w badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie (str. 538) ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. Zebranie sprawozdawcze Zakładu Izotopów Promieniotwórczych Instytutu Fizyki PAN (K. Blinowski) (str. 556)
   8. Zebranie sprawozdawcze Zakładu Fizyki Jądra Atomowego Instytutu Fizyki PAN (L. Jarczyk) (str. 559) RECENZJE
   9. C. Białobrzeski - Termodynamika (rec. B. Średniawa) (str. 561)
   10. S. Ziemecki - O prawach przyrody (rec. W. Kapuściński) (str. 562)
   11. KRONIKA (str. 564)  
  • Zeszyt 6
   1. W. Rubinowicz - W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Nielsa Bohra (str. 577)
   2. R. Kołodziejski - Półfenomenologiczna teoria oddziaływania mezonów pi z nukleonami (str. 582)
   3. W. L. Boncz-Brujewicz - Idee fizyczne metody wzbudzeń elementarnych (str. 615)
   4. J. Auleytner - Z pobytu w Związku Radzieckim (str. 636) ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   5. Sesja sprawozdawcza Zakładu Elektroniki Ciała Stałego Instytutu Fizyki PAN (T. Piwkowski) (str. 650)
   6. Konferencja spektroskopowa w Tartu (K. Rosiński) (str. 653)
   7. Międzynarodowa Konferencja Fizyków w Pizie (J. Pniewski) (str. 656)
   8. Sprawozdanie z posiedzeń sekcji teoretycznej Międzynarodowej Konferencji w Pizie (J. Werle) (str. 659)
   9. Konferencja Międzynarodowa w Genewie poświęcona pokojowym zastosowaniom energii atomowej (A. Hrynkiewicz) (str. 662) RECENZJE
   10. S. Pieńkowski - "Fizyka Doświadczalna" t. III Optyka (opracował i uzupełnił T. Skaliński) (rec. W. Kapuściński) (str. 675)
   11. W. Zonn - Astrofizyka ogólna (rec. E. Rybka) (str. 677)
   12. D. Błochincew - Podstawy mechaniki kwantowej (rec. B. Średniawa) (str. 679)
   13. J. Frenkel - Wstęp do teorii metali (rec. M. Suffczyński) (str. 681)
   14. KRONIKA (str. 683)
 7. Tom 7, rocznik 1956
  • Zeszyt 1
   1. T. Kopcewicz - O programie naukowym Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-58 (str. 3)
   2. A. Hrynkiewicz - Akceleratory cząstek wielkiej energii (str. 15)
   3. M. Levy, R. Marshak - Współczesny stan mezonowej teorii sił jądrowych (str. 37)
   4. RECENZJE
   5. S. Frisz, A. Timoriewa - "Kurs Fizyki, tom I" (rec. W. i M. Majewscy) (str. 57)
   6. A. Achiezer, W. Berestecki - "Kwantowaja Elektrodynamika" (rec. W. Królikowski) (str. 59)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. I Konferencja Optyki Atomowej i Molekularnej (T. Skaliński) (str. 63)
   9. Konferencja w Bernie z okazji 50-lecia teorii względności (L. Infeld) (str. 84)
   10. KRONIKA (str. 88)
  • Zeszyt 2
   1. L. Sosnowski - O rekombinacji zderzeniowej nośników prądu w półprzewodnikach (str. 107)
   2. F. Eckart - Półprzewodniki elektronowe i ich rola w technice (str. 115)
   3. H. Cofta - Rola elektronów przewodnictwa w zjawisku ferromagnetyzmu (str. 137)
   4. J. Massalski - Ostatnie zdobycze w technice układów koincydencyjnych i układów przeliczających (str. 153)
   5. J. Auleytner - Zastosowanie analizy harmonicznej w elektronografii do badań rozkładu potencjału w sieci krystalicznej (str. 183)
   6. R. Mierzecki i A. Tramer - Badania ramanowskie w Polsce (str. 193)
   7. E. Skrzypczakowa - Antyproton (str. 201)
   8. RECENZJE
   9. S. Frisz i A. Timorjewa "Kurs Fizyki, tom II" (M. i W. Majewscy) (str. 203)
   10. A. Piekara "Elektryczność i budowa materii" (J. Nikliborc) (str. 204)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. V Wszechzwiązkowa Konferencja na temat półprzewodników (L. Sosnowski) (str. 208)
   13. KRONIKA (str. 211)
  • Zeszyt 3
   1. A. Teske - Stanisław Ziemecki (str. 123)
   2. J. Rzewuski - Teorie nielokalne (str. 131)
   3. D. Frąckowiak - Model metaliczny drobiny (str. 155)
   4. A. Wrzesińska - Fosfory krystaliczne - wyrób i struktura (str. 183)
   5. J. Sawicki - Modele jądrowe (str. 195)
   6. R. Mierzecki - Postępy techniki ramanowskiej (str. 217)
   7. O. Chamberlain, E. Segre, C. Wiegand i T. Ypsilantis - Antyprotony (str. 231)
   8. RECENZJE
   9. A. Teske - "Marian Smoluchowski" (rec. T. Piech) (str. 235)
   10. W. Rubinowicz i W. Królikowski - "Mechanika Teoretyczna" (rec. J. Rzewuski) (str. 236)
   11. A. Sobótka - "Ucho i dźwięk" (rec. M. Kwiek) (str. 237)
   12. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   13. Międzynarodowa konferencja w Meksyku poświęcona promieniowaniu kosmicznemu (str. 238)
   14. KRONIKA (str. 241)
  • Zeszyt 4
   1. J. Hurwic - Stanisław Kalinowski (str. 255)
   2. J. Dąbrowski - Model optyczny jądra atomowego (str. 265)
   3. M. Kunisz, H. Niewodniczański - Stosunki natężeń w multipletach widm atomowych (str. 289)
   4. W. Kołos - Proste modele w teorii budowy cząstek (str. 301)
   5. Z. Galasiewicz - O wzbudzeniach elementarnych typu drgań plazmy (str. 317)
   6. P. Zieliński - Próba systematyzacji cząstek elementarnych Gell-Manna i Paisa (str. 331)
   7. RECENZJE
   8. N. F. Mott i R. W. Gurney "Zjawiska elektronowe w kryształach jonowych" (M. Suffczyński) (str. 343)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. Konferencja spektroskopii jądrowej w Moskwie (A. Hrynkiewicz) (str. 345)
   11. IV Konferencja Luminescencyjna w Mińsku (K. Rosiński) (str. 349)
   12. KRONIKA (str. 351)
  • Zeszyt 5
   1. H. Becquerel - Promieniowanie uranu (str. 363)
   2. C. Pawłowski - Irena Joliot-Curie (str. 367)
   3. S. Kapiszewski - Życie i działalność Piotra Curie (str. 375)
   4. C. Dąbrowski - Doświadczalne reaktory jądrowe (str. 389)
   5. W. Królikowski - O trudnościach kwantowej teorii pola (str. 419)
   6. W. Żuk - Nieklasyczne metody analizy masowej (str. 439)
   7. E. Fermi - Geneza projektu wyzwolenia energii jądrowej (str. 455)
   8. RECENZJE
   9. W. Hume-Rothery - Elektrony, atomy, metale i stopy (rec. M. Suffczyński) (str. 464)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. Międzynarodowe Colloquium poświęcone luminescencji nieorganicznych ciał krystalicznych (str. 468)
   12. KRONIKA (str. 471)
  • Zeszyt 6
   1. J. Hurwic - Beniamin Franklin - uczony i polityk (str. 487)
   2. I. W. Kurczatow - Wytwarzanie reakcji termojądrowych w wyładowaniu w gazie (str. 493)
   3. L. Kozłowski - Natężenie koercyjne ferromagnetyków proszkowych oraz litych materiałów używanych na magnesy trwałe typu alni i alnico (str. 507)
   4. T. Olczak - Prof. dr Edward Stenz (str. 531)
   5. RECENZJE
   6. J. Kuzniecow - Wartościowa praca z historii fizyki (str. 535)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. Międzynarodowa konferencja poświęcona reakcjom jądrowym, Amsterdam (J. Dąbrowski) (str. 546)
   9. XIII konferencja Międzynarodowego Komitetu Oświetleniowego w Zurychu (J. Roliński) (str. 549)
   10. II konferencja Techniki Ultradźwiękowej (B. Leśniak) (str. 557)
   11. Międzynarodowa konferencja poświęcona półprzewodnikom, i fosforom, Garmisch Partenkirchen (L. Sosnowski) (str. 558)
   12. KRONIKA (str. 560)
 8. Tom 8, rocznik 1957
  • Zeszyt 1
   1. E. Skrzypczak - Ciężkie mezony naładowane (str. 3)
   2. J. Nikliborc - Emisja polowa elektronów z metali (str. 23)
   3. J. Kociński - Stan badań teoretycznych struktury domenowej ferromagnetyków (str. 45)
   4. A. Jurewicz - O próbach uzasadnienia modelu Gell-Manna i Paisa (str. 71)
   5. VI Doroczna Konferencja Fizyki Jądrowej Wysokich Energii, Rochester 1956 (tłum. A. Wróblewski) (str. 85)
   6. H. B. G. Casimir - Perspektywy fizyki europejskiej (str. 97)
   7. RECENZJE
   8. G. S. Landsberg, P. A. Bażulin, M. M. Suszczinskij - "Osnownyje paramietry spiektrow kombinacjonnowo rassiejanija uglewodorodow" (rec. R. Mierzecki) (str. 115)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. Konferencja poświęcona promieniom kosmicznym, Budapeszt (str. 117)
   11. KRONIKA (str. 119)
  • Zeszyt 2
   1. L. Sosnowski - Przejścia optyczne w półprzewodnikach (str. 131)
   2. P. Jaszczyn - Niektóre zagadnienia elektroluminescencji fosforów krystalicznych (str. 139)
   3. W. Żdanowicz - Oczyszczanie substancji metodą topienia strefowego (str. 147)
   4. C. Dąbrowski - Doświadczalne reaktory jądrowe (cz. II) (str. 165)
   5. Z. Ryll - Rozpraszanie sprężyste elektronów wysokiej energii na jądrach (str. 219)
   6. M. Suffczyński - Fizyka we Francji (str. 257)
   7. RECENZJE
   8. L. Prandtl - Dynamika przepływów (R. Żelazny) (str. 263)
   9. LIST DO REDAKCJI (str. 266)
   10. KRONIKA (str. 267)
  • Zeszyt 3
   1. R. Mierzecki - Grzegorz Landsberg (str. 275)
   2. W. Elenbaas - Pięćdziesięciolecie lampy rtęciowej (str. 279)
   3. K. Majewski - Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (str. 291)
   4. S. W. Wonsowski - O pewnych zagadnieniach kwantowej wieloelektronowej teorii półprzewodników (str. 301)
   5. G. Heber - O nowszych wynikach mezonowej teorii nukleonów (str. 313)
   6. B. Buras - Ujemne temperatury bezwzględne (str. 319)
   7. J. Sawicki - Polaryzacja nukleonów w reakcjach jądrowych (str. 327)
   8. C. Dąbrowski - Doświadczalne reaktory jądrowe III (str. 343)
   9. RECENZJE
   10. L. Landau, J. Smorodinski - Wykłady z teorii jądra atomowego (P. Zieliński) (str. 375)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. Konferencja poświęcona zagadnieniu emisji egzoelektronów, Innsbruck (B. Sujak) (str. 377)
   13. Pierwsza europejska konferencja mikroskopii elektronowej, Sztokholm (A. Feltynowski) (str. 377)
   14. Polsko-Czechosłowacka Konferencja Fizyki Ciała Stałego, Sopot (J. Auleytner) (str. 379)
   15. Konferencja spektroskopii jądrowej, Leningrad (A. Hrynkiewicz) (str. 386)
   16. KORESPONDENCJE (str. 391)
   17. KRONIKA (str. 395)
  • Zeszyt 4
   1. L. Rosenfeld - Rozkład ładunku w jądrach (str. 407)
   2. A. M. Lane - Reakcje jądrowe (str. 417)
   3. Z. Szymański - Kolektywne ruchy nukleonów w jądrze atomowym (str. 437)
   4. A. Tramer - Widma oscylacyjne i stałe siłowe drobin wieloatomowych (str. 457)
   5. Oznaczenia i jednostki (tłum. W. Majewski) (str. 485)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. Stwierdzenie istnienia cząstki sigma° (P. Zieliński) (str. 499)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. VII konferencja fizyki jądrowej w Rochester (J. Werle) (str. 503)
   10. KRONIKA (str. 505)
   11. RECENZJE
   12. E. Broda - Energia jądrowa, groza czy nadzieja? (O. Wołczek) (str. 511)
  • Zeszyt 5
   1. G. Białkowski, J. Wrzecionko - Zagadnienia teoretyczne związane z zasadami zachowania parzystości (str. 519)
   2. J. Werle - Naruszenie zachowania parzystości w słabych oddziaływaniach (str. 549)
   3. St. Michnowski - Główny problem elektryczności atmosferycznej w Międzynarodowym Roku Geofizycznym 1957/58 (str. 567)
   4. KRONIKA (str. 595)
   5. RECENZJE
   6. S. Andrzejewski, W. Ney - Elektrownie jądrowe (rec. C. Dąbrowski) (str. 605)
   7. W. Heitler - Zarys mechaniki kwantowej z zastosowaniem do chemii kwantowej (rec. W. Kołos) (str. 607)
  • Zeszyt 6
   1. Z. A. KIemensiewicz - Tadeusz Godlewski (1878-1921) (str. 613)
   2. J. Cockcroft - Ośrodek Badawczy Energii Atomowej w Harwell (str. 623)
   3. Z. Szymański - Zastosowanie kolektywnego modelu jądra atomu (str. 641)
   4. T. D. Lee - Przegląd słabych oddziaływań (str. 659)
   5. J. Nikliborc - Polowa mikroskopia elektronowa (str. 673)
   6. M. Gaj - Obiektywy zwierciadlane (str. 691)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. Nowe elektrooptyczne własności germanu (J. Filiński) (str. 699)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. Międzynarodowa szkoła fizyki w Warennie (M. Suffczyński) (str. 701)
   11. Z pobytu w jugosławiańskiej letniej szkole fizyki (Br. Kuchowicz) (str. 704)
   12. KRONIKA (str. 707)
   13. RECENZJE
   14. W. Weizel - Fizyka Teoretyczna. Budowa materii (rec. I. Birula-Białynicki) (str. 717)
   15. A. F. Joffe - Półprzewodniki w fizyce współczesnej (rec. M. Suffczyński) (str. 719)
 9. Tom 9, rocznik 1958
  • Zeszyt 1
   1. A.Trautman i W. Tulczyjew - Grawitacja i niezmienniczość (str. 3)
   2. M. Suffczyński - Rezonans spinowy elektronowy o centrach V (str. 27)
   3. I. Adamczewski - O przewodnictwie elektrycznym ciekłych dielektryków (str. 49)
   4. G. F. Chew - Struktura nukleonu (str. 75)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. Zderzenia nukleonu o energii ~ 3 . 1014 eV z nukleonem w emulsji fotograficznej (J. Gierula) (str. 91)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. Letnia Szkoła Fizyki Teoretycznej w Les Houches (P. Zieliński) (str. 94)
   9. Konferencja poświęcona cząstkom elementarnym w Padwie i Wenecji (E. S. i W. K.) (str. 96)
   10. KRONIKA (str. 99)
   11. RECENZJE
   12. Z. Matyas - Wstęp do kwantowej teorii półprzewodników (rec. M. Suffczyński) (str. 111)
  • Zeszyt 2
   1. W. Natanson - Autobiografia (str. 115)
   2. J. Weyssenhoff - Działalność naukowa profesora W. Natansona (str. 120)
   3. A. Piekara - Wspomnienie o profesorze Natansonie jako o myślicielu i humaniście (str. 125)
   4. L. Infeld - Moje wspomnienia o Władysławie Natansonie (str. 130)
   5. J. Nikliborc - Wspomnienie o Czesławie Reczyńskim w 50-lecie wynalezienia lampy kwarcowej (str. 137)
   6. L. Sosnowski - Aktualne zagadnienia fizyki półprzewodników (str. 145)
   7. W. Królikowski - O porównaniu z doświadczeniem teorii mezonowej (str. 151)
   8. J. Rzewuski - O inwersjach czasu i przestrzeni (str. 159)
   9. W. Rubinowicz - Wkład Tomasza Younga w teorię uginania światła (str. 183)
   10. B. Buras - Pobudzenie rotonów w helu II przez "zimne" neutrony (str. 189)
   11. M. W. Fock - Wygaszanie zewnętrzne, oddziaływania wzajemne aktywatorów i migracja dziur w fosforach ZnS-Cu i ZnS-Cu, Co (tłum. P. Jaszczyn) (str. 197)
   12. Z. A. Trapieznikowa - Niektóre własności optyczne nowych luminoforów aktywowanych pierwiastkami z grupy ziem rzadkich (tłum. P. Jaszczyn) (str. 211)
   13. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   14. III Sesja Rady Naukowej ZIBJ Dubna (K. Majewski) (str. 211)
   15. Konferencja "Teoria pasmowa metali i struktura powierzchni Fermiego", Londyn (M. Suffczyński) (str. 224)
   16. KRONIKA (str. 228)
  • Zeszyt 3
   1. A. Pais - Działalność naukowa T. D. Lee i C. N. Yanga (str. 243)
   2. Z. Chyliński, W. Wolter - Zagadnienie modyfikacji wzorów na procesy promieniowania elektromagnetycznego i tworzenia par elektronowych (str. 249)
   3. I. Adamczewski - Podstawy teoretyczne przewodnictwa elektrycznego ciekłych dielektryków (str. 261)
   4. A. Wrzesińska - Mechanizm świecenia fosforów krystalicznych-luminoforów (str. 281)
   5. K. Antonowicz - Magnetyczny rezonans jądrowy i jego zastosowanie (str. 303)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. Pomiar polaryzacji neutrino (R. Sosnowski) (str. 327)
   8. Reakcja termojądrowa w wyładowaniach dużej mocy (K. Sosnowski) (str. 328)
   9. NOWA APARATURA
   10. Wzmacniacz prądu stałego WPS-1 (J. Kaliński) (str. 333)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. Konferencja reakcji jądrowych niskich i średnich energii, Moskwa (A. Hrynkiewicz) (str. 343)
   13. Konferencja spektroskopii jądrowej i reakcji jądrowych, Dubna (J. Żylicz) (str. 347)
   14. KRONIKA (str. 350)
   15. RECENZJE
   16. W. Iwanowska - Radioastronomia (Wł. Zonn) (str. 361)
   17. R. Sachs - Fizyka teoretyczna jądra atomowego (R. Kołodziejski) (str. 362)
   18. B. W. Dieriagin - "Co to jest tarcie" (M. Halaunbrenner) (str. 363)
  • Zeszyt 4
   1. T. Piech - W 10 rocznicę śmierci profesora Konstantego Zakrzewskiego (str. 371)
   2. W. Heisenberg - Model Lee i kwantyzacja nieliniowych równań pola (str. 379)
   3. J. Nikliborc - Polowa mikroskopia jonowa (str. 417)
   4. J. Janik - Neutrony jako narzędzia badań substancji magnetycznych (str. 429)
   5. R. Sosnowski - Pomiar polaryzacji elektronów (str. 445)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. Konferencja Spektroskopii Jądrowej, Leningrad (Br. Kuchowicz) (str. 459)
   8. LISTY DO REDAKCJI (str. 463)
   9. KRONIKA (str. 465)
   10. RECENZJE
   11. W. Rubinowicz - Kwantowa teoria atomu (J. Rzewuski) (str. 475)
  • Zeszyt 5
   1. A. Salam - Cząstki elementarne i symetrie czasoprzestrzeni (str. 479)
   2. W. Heisenberg - Kwantowa teoria pól i cząstki elementarne (str. 495)
   3. T. Skaliński - Orientacja optyczna atomów i jej wykrywanie metodami rezonansu magnetycznego (str. 515)
   4. M. Gaj - Powierzchnie asferyczne w układach optycznych o symetrii obrotowej (str. 543)
   5. M. Lefeld-Sosnowska - O strukturze węgli i grafitów (str. 559)
   6. O. Wołczek - Górna atmosfera oraz pozaziemskie promieniowania elektromagnetyczne i strumienie cząstek w świetle badań, wykonanych za pomocą sztucznych satelitów i rakiet wysokościowych (str. 573)
   7. NOWA APARATURA
   8. Wzmacniacz impulsów z dyskryminatorem diodowym, typ WI-1 (W. Ryttel) (str. 587)
   9. Wzmacniacz selektywny WS-2 (J. Kaliński) (str. 593)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. Konferencja "Spektroskopia ciał stałych", Malvern (M. Suffczyński) (str. 599)
   12. KRONIKA (str. 605)
   13. RECENZJE
   14. L. Infeld - Nowe drogi nauki (J. Rayski) (str. 611)
  • Zeszyt 6
   1. C. N. Yang - Prawo zachowania parzystości i inne prawa symetrii w fizyce (str. 615)
   2. I. M. Lifszic - Quasicząstki, we współczesnej fizyce (str. 627)
   3. M. Gaj - Powierzchnie asfetryczne w układach bez osi symetrii (str. 643)
   4. D. Czernawski - O wielorodnym powstawaniu cząstek w zderzeniach o wysokiej energii (str. 653)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. Dwucentrowy model zderzeń nukleonów najwyższych energii (J. Gierula) (str. 687)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. II Wszechzwiązkowa Narada Mikroskopii Elektronowej, Moskwa (E. Igras) (str. 689)
   9. Międzynarodowa Konferencja poświęcona mechanicznym właściwościom ciał niemetalicznych, Leningrad (J. Auleytner) (str. 693)
   10. Konferencja Fizyki Wysokich Energii, Genewa (W. Królikowski) (str. 697)
   11. KRONIKA (str. 701)
   12. RECENZJE
   13. L. Landau i E. Lifszic - Teoria pola (A. Trautman) (str. 711)
   14. S. Flugge i M. Marschall - Metody rachunkowe teorii kwantów (I. Białynicki-Birula) (str. 712)
 10. Tom 10, rocznik 1959
  • Zeszyt 1
   1. C. Pawłowski - Fryderyk Joliot-Curie (1900-1958) (str. 3)
   2. T. D. Lee - Oddziaływanie słabe i niezachowanie parzystości (str. 15)
   3. M. F. Kaplon - Oddziaływania cząstek dziwnych - dane doświadczalne (str. 27)
   4. R. D. Tripp - Oddziaływanie K- w deuterze (str. 55)
   5. M. Planck - Z autobiografii naukowej (str. 61)
   6. W. Rubinowicz - Odkrycie kwantów przez Maxa Plancka (str. 69)
   7. J. Auleytner - Rentgenowskie metody badania mozaikowej i dyslokacyjnej struktury kryształów (str. 75)
   8. K. Chmielewski - Franciszek Zienkowski (1880-1957) (str. 101)
   9. NOWOŚCI NAUKOWE
   10. Pierwsza obserwacja antyhiperonu lambda 0 (A. Wróblewski) (str. 105)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. Konferencja na temat półprzewodników w Rochester 18-22 VIII 1958 r. (L. Sosnowski) (str. 109)
   13. RECENZJE
   14. H. Cramer - Metody matematyczne w statystyce (P. Zieliński) (str. 111)
   15. KRONIKA (str. 113)
  • Zeszyt 2
   1. J. Rayski - Lewoskrętne neutrino i uniwersalne sprzężenie Fermiego (str. 127)
   2. W. Giriat - Zastosowanie materiałów półprzewodnikowych o dużej ruchliwości nośników prądu (str. 149)
   3. G. F. Chew - Nukleon i jego oddziaływanie z pionami, fotonami, nukleonami i antynukleonami (str. 167)
   4. J. Steinberger - Produkcja cząstek dziwnych (dane doświadczalne) (str. 197)
   5. B. T. Feld - Kilka uwag o łącznej produkcji Y - K przez mezony pi i fotony w pobliżu progu reakcji (str. 215)
   6. Dyskusja dotycząca referatów Steinbergera i Felda (str. 217)
   7. G. Białkowski - Silne oddziaływania mezonów K (str. 225)
   8. A. Sołtan - Ernest O. Lawrence (str. 241)
   9. NOWOŚCI NAUKOWE
   10. O "nadprzewodnikowym" stanie jądra atomu (Z. Szymański) (str. 243)
   11. RECENZJE
   12. L. Landau i F. Lifszyc - "Mechanika kwantowa" cz. I. Teoria Nierelatywistyczna (J. Rayski) (str. 249)
   13. KRONIKA (str. 251)
  • Zeszyt 3
   1. M. Born - Eksperyment i teoria w fizyce (str. 263)
   2. W. J. Weksler - Współczesny stan zagadnień przyspieszania cząstek elementarnych (str. 265)
   3. A. Trautman - O promieniowaniu grawitacyjnym (str. 301)
   4. J. Bartke i R. Hołyński - Wielorodna generacja cząstek w zderzeniach nukleonów najwyższych energii (str. 309)
   5. P. Zieliński - Hiperfragmenty - przegląd niektórych zagadnień teoretycznych (str. 341)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. Rozpad beta mezonu pi i rozpady leptonowe hiperonów (P. Zieliński) (str. 363)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. Rozpad teorii transportu neutronów, Warszawa (J. Arkuszewski) (str. 365)
   10. KRONIKA (str. 367)
   11. Wskazówki dla autorów (str. 376)
  • Zeszyt 4
   1. N. Bohr - Fizyka kwantowa a filozofia (str. 385)
   2. R. Sosnowski - Przegląd doświadczeń stwierdzających niezmienniczość przemiany beta względem inwersji czasu (str. 395)
   3. Z. Białynicka-Birula - Związki dyspersyjne w kwantowej teorii pola (str. 408)
   4. J. Żylicz - Badania elektronów wewnętrznej konwersji (str. 425)
   5. N. Bohr - Dyskusja z Einsteinem o teoriopoznawczych problemach fizyki atomowej (str. 445)
   6. L. Kasiński - Pewne zagadnienia fizyczne związane ze sztucznymi satelitami Ziemi (str. 463)
   7. RECENZJE
   8. E. Curie - "Maria Curie" (S. Szpikowski) (str. 479)
   9. N. Bohr - "Atomphysik und menschliche Erkenntnis" (J. Rayski) (str. 480)
   10. D. J. Hughes - "Neutrony reaktorowe" (J. Turkiewicz) (str. 481)
   11. L. Herforth i H. M. Winter - "Ultraschall" (B. Leśniak) (str. 482)
   12. KRONIKA (str. 483)
  • Zeszyt 5
   1. W. Dziewulski - Wspomnienie o prof. dr Józefie Patkowskim (str. 497)
   2. J. Smorodinski - Współczesny stan teorii rozpadu beta. I. (str. 503)
   3. E. Igras - Zwierciedlana mikroskopia elektronowa (str. 541)
   4. J. Skierczyńska - Różnica potencjałów Volty i różnica potencjałów Galwaniego (str. 569)
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   6. Seminarium ze związków dyspersyjnych, Dubna (Z. Białynicka) (str. 587)
   7. RECENZJE
   8. J. A. Margolin i N. P. Rumiancew - Podstawy techniki podczerwieni (J. Kotarski) (str. 588)
   9. KRONIKA (str. 589)
  • Zeszyt 6
   1. J. Smorodinski - Współczesny stan teorii rozpadu beta (II) (str. 599)
   2. W. L. Indenbom - Dyslokacje w kryształach (str. 637)
   3. J. Krzuk - Scyntylacyjne detektory neutronów (str. 673)
   4. J. Zieniuk - Przegląd podstawowych metod pomiarów natężenia fal ultradźwiękowych w cieczach (str. 685)
   5. H. Szydłowski i A. Wrzeciono - Elektromagnesy laboratoryjne (str. 699)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. Różnice mas mezonów ciężkich (E. Skrzypczak) (str. 715)
   8. KRONIKA (str. 717)