Roczniki 1970-1979

Spis treści:

 1. Tom 21, rocznik 1970
  • Zeszyt 1
   1. Z. Wilhelmi - Przedmowa (str. 3)
   2. Z. Szymański - Momenty bezwładności jąder atomowych (str. 5)
   3. J. Grabowski - Jednocząsteczkowe poziomy jąder średnich i ciężkich (str. 13)
   4. A. Marcinkowski - Wysokowzbudzone stany jąder atomowych (str. 41)
   5. A. Strzałkowski - Rezonansowe efekty w reakcjach jądrowych. Gigantyczne rezonanse w całkowitym przekroju czynnym (str. 53)
   6. S. Ćwiok - Stany wejściowe w reakcjach jądrowych (str. 69)
   7. M. Kozłowski - Badanie funkcji falowych jąder zdeformowanych za pomocą reakcji (d, p) i (d, t) (str. 83)
   8. J. S. Brzosko - Reakcje (p, gamma) i (n, gamma) w badaniu struktury jądra i mechanizmu reakcji (str. 97)
   9. M. Jaskóła - Zastosowanie akceleratorów do badania struktury poziomów jądrowych (str. 113)
   10. Z. Szymański - Wybrane zagadnienia teorii struktury jąder atomowych (str. 127)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. Międzynarodowa Konferencja z Optyki Instrumentalnej (M. Gaj) (str. 147)
   13. RECENZJE
   14. M. M. Suszczynski - Spektry kombinacjonnogo rassiejanija molekuł i kristałłow (R. Mierzecki) (str. 149)
   15. KRONIKA (str. 152)
  • Zeszyt 2
   1. W. Rubinowicz - O genezie i losach niektórych moich prac naukowych (str. 161)
   2. A. Salam - Fundamentalna teoria materii. Przegląd metod i rezultatów (tłum. J. Turnau) (str. 171)
   3. M. Łukaszewski - Przekazywanie spójności stanów w doświadczeniach pompowania optycznego (str. 209)
   4. T. Kornalewski - Spektrofotometria heterochromatyczna (str. 229)
   5. A. Sobiczewski - Teoretyczne obliczenia deformacji równowagi jąder (str. 239)
   6. Z. Zakrzewski - Zastosowanie sond elektrycznych do diagnostyki plazmy o szybko zmieniających się parametrach (str. 247)
   7. A. Dwuraźny i M. Waligórski - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. I. Wieloelektrodowe komory iskrowe (str. 269)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. B. Piekara - Pracownia szkolna i naukowa w technikum (str. 295)
   10. KRONIKA (str. 305)
  • Zeszyt 3
   1. Z. Wilhelmi - W dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Sołtana (str. 317)
   2. A. Jabłoński - Wspomnienia o działalności PTF (str. 321)
   3. B. Mielnik - Struktury mechaniki kwantowej (str. 325)
   4. K. Rybicki - Koherentna produkcja cząstek w oddziaływaniach hadronów wysokiej energii z jądrami (str. 347)
   5. J. Kołodziejczak - Magneto-optyka półprzewodników (str. 369)
   6. J. Chroboczek - Zjawiska przełączania w półprzewodniku amorficznym i jego struktura pasmowa (str. 391)
   7. T. Wąchalewski - O zależności temperatury topnienia substancji od budowy drobinowej (str. 403)
   8. NOWA APARATURA
   9. A. Kwieciński, B. Hilczer - Generator impulsów prostokątnych do badania przepolaryzowania ferroelektryków (str. 413)
   10. S. J. Lewandowski, S. Zarembiński - Maser rubinowy podwójnie pompowany współpracujący z magnesem nadprzewodzącym (str. 419)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. Seminarium na temat Zastosowań Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (str. 423)
   13. RECENZJE
   14. L. F. Philips - Elektronika w laboratoriach fizycznych, chemicznych i biologicznych (R. Śledziewski) (str. 424)
   15. KRONIKA (str. 425)
  • Zeszyt 4
   1. B. Adamczyk, M. Subotowicz - Profesor dr Wacław Staszewski (1892-1970) (str. 431)
   2. A. Pindor - Pseudopotencjały i potencjały modelowe w fizyce ciała stałego (str. 437)
   3. Z. Wojtaszek, R. Lehman - Opór resztkowy jako kryterium czystości metali (str. 447)
   4. W. Żuk - Obszar małej stabilności jąder i zagadnienie elektromagnetycznej separacji izotopów na wiązce (str. 471)
   5. M. Subotowicz - Analiza izotopowa materiału księżycowego (str. 499)
   6. M. Łukaszewski - Magnetometry pompowane optycznie (str. 511)
   7. M. D. Kunisz - Kierunki rozwoju nowoczesnej aparatury spektralnej (str. 543)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. M. Suffczyński - II Wszechzwiązkowa Konferencja Teorii Ciała Stałego w Moskwie (str. 562)
   10. A. Sobiczewski - Konferencja pierwiastków transuranowych w Houston (str. 565)
  • Zeszyt 5
   1. S. Mrozowski - Czesław Białobrzeski (str. 573)
   2. A. Jabłoński - Polaryzacja fluorescencji roztworów izotropowych (str. 581)
   3. W. Giriat - Struktura energetyczna chalkogenidków rtęci (str. 591)
   4. K. Brudzewski - Dwójłomność wymuszona (str. 615)
   5. P. Jakubowski - O możliwościach zwiększenia czułości rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (str. 623)
   6. Z. Romaszewski - Pomiar przewodnictwa półprzewodników metodami mikrofalowymi (str. 635)
   7. H. Chęcińska - Superelastyczność czyli czy grozi nam rewolucja w metalurgii? (str. 651)
   8. NOWA APARATURA
   9. J. Wojas - Aparatura do łupania orientowanych próbek półprzewodników (str. 659)
   10. KRONIKA (str. 663)
  • Zeszyt 6
   1. B. Polacka - Fluorescencja ekscimerowa roztworów (str. 669)
   2. M. A. Herman - Rekombinacja promienista nośników ładunku w fosforku galu (str. 685)
   3. Z. Zboiński, J. Sworakowski - Prądy ograniczone ładunkiem przestrzennym w stałych dielektrykach (str. 713)
 2. Tom 22, rocznik 1971
  • Zeszyt 1
   1. A. Dwuraźny i J. Knapik - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. II. Komory iskrowe z dużym odstępem miedzy elektrodami (str. 3)
   2. J. Jędrzejewski, B. Klein-Szymańska i E. Skulska - Kaskadowe wywoływanie nienaładowanych obszarów utajonego obrazu kserograficznego (wywoływanie "negatywowe") (str. 25)
   3. B. Makiej - O badaniach mechanizmu wystąpienia nadprzewodnictwa (str. 39)
   4. Z. Gołąb-Meyer - Rozpraszanie do tyłu przy wysokich energiach (str. 49)
   5. K. Blankiewicz - Naprężenia w cienkich warstwach otrzymywanych metodą próżniowego naparowywania (str. 67)
   6. M. Grynberg i L. Sosnowski - Ciśnieniowe metody badania struktury pasmowej półprzewodników (str. 75)
   7. W. Jakubowski - Prądy ograniczone ładunkiem przestrzennym w półprzewodnikach o dużej przerwie energetycznej (str. 85)
   8. R. Pawluczyk - Mikroskopia holograficzna (str. 105)
   9. NOWA APARATURA
   10. Z. Błaszczak i H. Dymaczewski - Laser gazowy pracujący w krótkofalowym obszarze widma optycznego (str. 123)
   11. RECENZJE
   12. Cz. Ścisłowski - Energia w zjawiskach fizycznych (L. Jarczyk) (str. 127)
   13. E. T. Whittaker, G. N. Watson - Kurs analizy współczesnej (B. Średniawa) (str. 127)
  • Zeszyt 2
   1. J. Bartke - Kolektywna metoda przyspieszania cząstek (str. 131)
   2. Z. Szymański - Podwójna bariera potencjału w rozszczepiających się jądrach (str. 147)
   3. M. Waligórski - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. III. Zdejmowanie informacji z komór iskrowych bez użycia filmu (str. 163)
   4. S. Kielich - Podwojenie częstości drgań wiązki laserowej w ciałach izotropowych z usuniętym elektrycznie środkiem symetrii (str. 181)
   5. Z. Kęcki - Przesuniecie kontaktowe sygnałów jądrowego rezonansu magnetycznego w badaniach struktury molekuł (str. 211)
   6. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. J. Kołodziejczak - Nieliniowe zjawiska optyczne w półprzewodnikach (str. 229)
   2. B. Staliński - JRP w badaniach ruchów cząsteczkowych w ciałach stałych (str. 249)
   3. H. Piersa - Wpływ różnic faz na brzmienie dźwięków (str. 269)
   4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   5. H. Szydłowski - Propozycja nowego modelu zajęć laboratoryjnych dla pierwszych lat fizyki (str. 275)
   6. H. Piersa - Pomiar prędkości głosu w fali postępującej (str. 285)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. T. Krogulski, E. Piasecki, A. Sobiczewski i O. Wołczek - Drugie Sympozjum Fizyki i Chemii Rozszczepienia w Wiedniu (str. 289)
   9. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. V. F. Weisskopf - Trzy stadia badania struktury materii (tłum. A. Buras) (str. 303)
   2. J. Jastrzębski - Separacja izotopów na wiązce (str. 315)
   3. S. Kielich - Wytwarzanie harmonicznych światła i mieszanie częstości wiązek laserowych (str. 349)
   4. M. Święcicka - Ramanowska spektroskopia półprzewodników (str. 387)
   5. L. Kowalczyk - Zastosowanie techniki laserowej do badań półprzewodników (str. 407)
   6. A. Kawski - Niektóre aktualne zagadnienia związane z relaksacją stanów wzbudzonych drobin organicznych w roztworach (str. 419)
   7. K. Brudzewski - Piezoodbicie (str. 429)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. V. Weidemann - Piąte Sympozjum Astrofizyki Relatywistycznej w Austin (tłum. B. Kuchowicz) (str. 435)
   10. RECENZJE
   11. I. Adamczewski - Ionization, conductivity and breakdown in dielectric liquids (O. Gzowski) (str. 441)
   12. G. Schmidt - Kernenergie, Fakten und Prognosen für Industrie und Wirtschaft, Medizin, Technik und Forschung (I. Stroński) (str. 443)
   13. I. W. Rakobolskaja - Jadernaja fizika (H. I. Lizurej) (str. 445)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. L. Sosnowski - Referat z okazji 50-lecia Uniwersyteckiego Ośrodka Fizyki na Hożej w Warszawie (str. 459)
   2. J. Pniewski - 50-Iecie Ośrodka Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, lata 1945-1971 (str. 465)
   3. J. Werle - Rozwój i rola fizyki w przyszłości (str. 471)
   4. W. E. Lamb Jr - Operacyjna interpretacja nierelatywistycznej mechaniki kwantowej (tłum. A. Burzyński) (str. 479)
   5. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Część I (str. 495)
   6. A. Linchseid - Modele powstawania śladów cząstek naładowanych w detektorach dielektrycznych (str. 511)
   7. Z. Galasiewicz - Teoria cieczy Fermiego (str. 521)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Fale elektromagnetyczne (str. 543)
   10. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. G. Veneziano - Cząstki elementarne (tłum. M. Święcki) (str. 559)
   2. A. Sobiczewski - Pierwiastki superciężkie (str. 573)
   3. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Część II (str. 601)
   4. J. Moroń - Zjawiska opóźnienia magnetycznego w metalach i stopach (str. 623)
   5. M. Suszyńska - Wpływ realnej struktury na umocnienie kryształów halogenków metali alkalicznych (str. 659)
   6. RECENZJE
   7. Jess J. Josephs - Fizyka dźwięku muzycznego (H. Piersa) (str. 679)
   8. A. H. Morrish - Fizyczne podstawy magnetyzmu (J. Blicharski) (str. 680)
   9. KRONIKA
 3. Tom 23, rocznik 1972
  • Zeszyt 1
   1. M. Mięsowicz - Oleg Czyżewski (str. 3)
   2. S. K. Hoffmann - Spektroskopia jądrowego rezonansu kwadrupolowego - NQE. I. Podstawy teorii i metodyka doświadczalna (str. 7)
   3. M. Kozłowski - Badanie funkcji falowych jąder lekkich przy pomocy reakcji jądrowych z asocjacjami nukleonowymi (str. 25)
   4. J. Szpilecki - Ogniskowanie cząstek nie posiadających ładunku elektrycznego (str. 47)
   5. M. A. Herman - Diody elektroluminescencyjne z fosforku galu (str. 63)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. R. Mierzecki - Cp/Cv dla gazów wieloatomowych (O częstym błędzie podręcznikowym) (str. 81)
   8. NOWA APARATURA
   9. J. Krasiński - Możliwość jednoczesnej obserwacji dwu różnych nanosekundowych impulsów przy pomocy jednostrumieniowego oscyloskopu (str. 83)
   10. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. A. Szytuła - Docent dr Adam Wanic (str. 95)
   2. M. Mięsowicz - Rola badań podstawowych w fizyce i ich znaczenie dla innych nauk i nowej techniki (str. 101)
   3. A. Wanic - Magnetyki a neutronowe metody badawcze (str. 113)
   4. S. K. Hoffmann - Spektroskopia jądrowego rezonansu kwadrupolowego - NQR. II. Zastosowanie jądrowego rezonansu kwadrupolowego do badań ciała stałego (str. 125)
   5. C. Bobrowski, K. Drozdowicz, E. Krynicka-Flasza - Efekt Zeemana w jądrowym rezonansie kwadrupolowym (str. 143)
   6. L. Śniadower - Półprzewodniki nadprzewodzące (str. 157)
   7. J. Raułuszkiewicz - Zjawiska tunelowe w nadprzewodnikach (str. 181)
   8. A. Baksik - Laser barwnikowy (str. 201)
   9. NOWA APARATURA
   10. L. Lis - Laser He-Ne z ośrodkiem dyspersyjnym w komorze rezonansomej (str. 205)
   11. RECENZJE
   12. Cz. Druet, Z. Kowalik - Dynamika morza (H. Gurgul) (str. 207)
   13. W. W. Szulejkin - Fizika moria (H. Gurgul) (str. 207)
   14. R. Jóźwicki - Optyka instrumentalna (H. Chęcińska) (str. 209)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. J. Kalisz - Profesor dr Mieczysław Jeżewski (str. 221)
   2. S. F. Szuszurin - Przyczynek do historii holografii (tłum. W. Gorzkowski) (str. 229)
   3. H. Chęcińska - Warstwy monomolekularne - nowa metoda badań optycznych (str. 235)
   4. M. Inglot - Badanie powierzchni Fermiego metali metodą korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych (str. 241)
   5. A. Pajączkowska - Własności fizyko-chemiczne chalkogenidków rtęci (str. 253)
   6. J. Sielanko - Termodyfuzja w wieloskładnikowej mieszaninie gazowej (str. 271)
   7. J. Narkiewicz-Jodko - Ultradźwiękowe metody badania ośrodków (str. 281)
   8. E. Bakewicz, Z. Rogalska - Podstawowe elementy optyki jonowej w zastosowaniu do prowadzenia wiązki jonów (str. 291)
   9. NOWA APARATURA
   10. W. Zbieranowski - Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego do badań szerokich linii metodą stacjonarną (str. 309)
   11. A. Planner, M. Szymański - Laser neodymowy do badania optycznych zjawisk nieliniowych (str. 313)
   12. RECENZJE
   13. J. Jatczak - Neutrina kosmiczne (H. Chęcińska) (str. 317)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. W . Giriat - O niektórych własnościach materiałów stosowanych w półprzewodnikowych detektorach promieniowania (str. 329)
   2. J. Chwaszczewska - Półprzewodnikowe detektory promieniowania jądrowego (str. 351)
   3. H. Pykacz - Fotonowe detektory podczerwieni w zakresie 3-25 mikrometrów (str. 369)
   4. R. Jeżykowski, T. Persak - Niektóre zastosowania detektorów promieniowania podczerwonego zakresu 5-30 mikrometrów (str. 399)
   5. T. Persak - Detektory piroelektryczne (str. 417)
   6. M. Słapa - Zastosowanie półprzewodnikowych detektorów promieniowania jonizującego (str. 429)
   7. RECENZJE
   8. A. W. Czernietski - Wstęp do fizyki plazmy (R. Taraszkiewicz) (str. 445)
   9. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. Wspomnienia o Profesorze Janie Weyssenhoffie (M. Mięsowicz, L. Natanson, J. Rayski) (str. 457)
   2. B. Średniawa - Jan Weyssenhoff (1889-1972) (str. 467)
   3. M. Suffczyński - Stulecie urodzin Mariana Smoluchowskiego (str. 469)
   4. J. Kociński - Współczesne badania zjawisk krytycznych a klasyczne prace Mariana Smoluchowskiego (str. 475)
   5. J. Stankowski, M. Maćkowiak - Badanie oddziaływań parowych Cu-Cu w kryształach dielektrycznych metodą EPR (str. 515)
   6. S. Szpikowski - Zastosowania teorii grup w spektroskopii jądrowej (str. 541)
   7. J. Jastrzębski - Spontanicznie rozszczepiające się izomery (str. 561)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. H. Szydłowski - Propozycja nowego modelu pracowni fizycznej I (str. 583)
   10. RECENZJE
   11. S. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna. Cz. I. Mechanika i akustyka (H. Piersa) (str. 593)
  • Zeszyt 6
   1. M. Suffczyński - Mieczysław Wolfke (w 25 rocznicę śmierci) (str. 599)
   2. Wspomnienie o Lechu Tadeuszu Michejdzie w pierwszą rocznicę śmierci (str. 605)
   3. S. Szpikowski - Nowe propozycje klasyfikacji stanów modelu powłokowego jądra atomu (str. 613)
   4. Z. Zakrzewski - Mikroskopowa niestabilność i anomalna dyfuzja w plazmie wyładowania jarzeniowego (str. 633)
   5. J. Dera, A. Śliwiński, W. Wensierski - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Cześć IV. Fale dźwiękowe w morzu (str. 667)
   6. H. Chęcińska - Mocne uderzenie w ciele stałym (str. 689)
   7. J. Moroń - Zastosowanie zjawisk opóźnienia magnetycznego w badaniach poświęconych realnej strukturze oraz własnościom migracyjnym metali i stopów (str. 697)
 4. Tom 24, rocznik 1973
  • Zeszyt 1
   1. M. Suffczyński - Biekscytony (str. 5)
   2. W. Giriat - Półprzewodniki z małą przerwą energetyczną. Związki półprzewodnikowe IV-VI i V-V (str. 17)
   3. A. Kisiel - Widma odbicia światła w zastosowaniu do badań struktury pasmowej niektórych półprzewodników grupy AIIBVI (str. 35)
   4. J. M. Langer - Półprzewodniki magnetyczne (str. 57)
   5. J. Mycielski - Półprzewodniki mieszane z gradientem składu (str. 69)
   6. J. M. Baranowski - Dyskretne domieszkowe stany energetyczne zdegenerowane z pasmem przewodnictwa (str. 77)
   7. H. Łożykowski - Elektroluminescencja związków AIIBVI (str. 93)
   8. J. Żmija - Zastosowanie związków półprzewodnikowych typu AIIBVI z dużą przerwą energetyczną (str. 111)
   9. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. A. Trautman - Kopernik a współczesna fizyka i kosmologia (str. 141)
   2. J. Klamut, K. Durczewski, J. Sznajd - Przejście fazowe II rodzaju w ferromagnetykach w obecności zewnętrznego pola magnetycznego (str. 145)
   3. E. Kotlicka - Wpływ promieniowania na niektóre własności siarczanu trójglicyny (str. 167)
   4. S. Urban - Plastyczne kryształy (str. 177)
   5. C. Wesołowska - Cienkie warstwy dielektryczne na podłożach absorbujących i materiałach laserowych (str. 189)
   6. K. Musioł - Holograficzne siatki dyfrakcyjne (str. 209)
   7. M. Frąckowiak, R. Konopka - Wyznaczanie stałych optycznych metodą spektroskopii refleksyjnej ATR w obszarze podczerwieni (str. 225)
   8. J. Głowacki, W. Olejniczak - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. IV. Układy zasilania komór iskrowych (str. 243)
   9. NOWA APARATURA
   10. E. Bodio, B. Sujak - Mikroskraplarka azotu typu Hampsona (str. 255)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. H. Chęcińska - II Konferencja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Wiesbaden (str. 261)
   13. R. R. Gałązka - XI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Warszawie (str. 262)
   14. M. Suffczyński - Dyskusja na temat kondensacji ekscytonów w półprzewodnikach (str. 265)
   15. M. Pollak-Stachura - V Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań (str. 267)
   16. W. Łaniecki - Konferencja na temat dyspersyjnych własności dielektryków (str. 269)
   17. RECENZJE
   18. A. Bartecki - Spektroskopia elektronowa związków nieorganicznych i kompleksowych (M. Gąsior, H. I. Lizurej) (str. 271)
   19. Podwodnaja akustika - pod red. Ł. Brechowskiego (H. Gurgul) (str. 272)
  • Zeszyt 3
   1. W. Wardzyński - Kompleksy ekscytonowe w półprzewodnikach (str. 277)
   2. A. Kawski - Badania składu otoczek solwatacyjnych drobin luminezujących (str. 295)
   3. Z. Ruziewicz - Quasi-liniowe widma luminescencji i absorpcji wieloatomowych drobin organicznych (str. 311)
   4. D. Frąckowiak - Luminescencja w badaniach fotosyntezy (str. 331)
   5. A. Wrzesińska - Centra luminescencji a pułapki elektronowe w Zn i ZnS-Cu (str. 345)
   6. NOWA APARATURA
   7. W. Prusak, H. Gierszal - Falomierz z rezonatorem Fabry-Perot pracujący w paśmie mikrofalowym K (str. 357)
   8. Z. Zboiński - Aparatura do pomiaru ruchliwości nośników prądu w stałych dielektrykach (str. 361)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. A. Wolska - 25-lecie Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego (str. 367)
  • Zeszyt 4
   1. B. B. Goodman - Zastosowania nadprzewodnictwa (tłum. S. Sagnowski) (str. 371)
   2. K. Rościszewski - Teoria faz ciekłokrystalicznych i związanych z nimi przejść fazowych (str. 393)
   3. A. Lösche - Rezonans magnetyczny w ciekłych kryształach (tłum. S. Gierszal) (str. 407)
   4. J. Bartke - Eksperymenty z jądrami cięższymi od wodoru przyspieszonymi do bardzo wysokich energii (str. 423)
   5. T. Luty - Energia sieci kryształów molekularnych (str. 437)
   6. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. Prof. dr Stanisław Glücksman (1904-1973) (str. 463)
   2. J. Kołodziejczak - Wybrane zagadnienia fizyki półprzewodników z wąską przerwą energetyczną (str. 467)
   3. P. Byszewski, K. Szymborski - Wytwarzanie i zastosowanie w fizyce półprzewodników silnych impulsowych pól magnetycznych (str. 481)
   4. A. Graja - Druga harmoniczna światła (str. 499)
   5. J. Kalinowski - Ekscytony, dziury i elektrony w kryształach organicznych (str. 513)
   6. NOWA APARATURA
   7. Z. Surowiak - Wpływ procesów technologicznych na strukturę cienkich warstw ferro- i antyferroelektrycznych (str. 537)
   8. A. Gałęzewski - Wykorzystanie przejścia fazowego bizmutu I-II do skalowania wysokociśnieniowych manganinowych manometrów oporowych (str. 549)
   9. N. Piślewski, O. K. Daszkiewicz, W. Leszczyński, W. Buksiński, M. Latanowicz - Impulsowy spektrometr NMR do badania cieczy (str. 553)
   10. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   11. J. Hubert - Propozycja nowoczesnego wykładu II zasady termodynamiki (str. 561)
   12. M. Wiertel - Demonstracja interferencji fal głosowych w otwartych obszarach ośrodka (str. 569)
   13. RECENZJE
   14. J. Stankowski. A. Graja - Wstęp do elektroniki kwantowej (J. Hennel) (str. 575)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. L. Van Hove - Fizyka wysokich energii w 25 lat po odkryciu mezonu pi (tłum. Z. Ajduk) (str. 579)
   2. C. A. Bates - Efekty Jahna-Tellera i widma elektronowego rezonansu akustycznego domieszek jonów (3d)n w kryształach (tłum. P. Sczaniecki) (str. 613)
   3. J. Mostowski, K. Wódkiewicz - O rozpadzie stanów nietrwałych (str. 631)
   4. Z. Leś - Własności promieniowania laserowego (str. 645)
   5. A. Graja - Druga harmoniczna światła - nowe narzędzie w badaniach dielektryków (str. 655)
   6. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Cz. III. Powolny wychwyt neutronów w gwiazdach (str. 669)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. J. Jastrzębski - Ósma Międzynarodowa Konferencja Akceleratorów Jonów Niskich Energii i Separatorów Mas (str. 691)
   9. Z. T. Lalowicz - First specialized "Colloque AMPERE" w Krakowie (str. 694)
   10. M. Kucharski - Trzecia konferencja czechosłowackich fizyków (str. 695)
   11. KRONIKA
   12. List do Redakcji (A. Bartecki) (str. 699)
   13. Od Redakcji
 5. Tom 25, rocznik 1974
  • Zeszyt 1
   1. L. Sosnowski - Stany rezonansowe atomów domieszkowych w półprzewodnikach (str. 5)
   2. J. Blinowski - Makroskopowy tensor zespolonej przenikalności dielektrycznej i przybliżenie pola samouzgodnionego (str. 19)
   3. W. Szymańska - Anomalia statycznej funkcji dielektrycznej w półprzewodnikach z odwróconą strukturą i wpływ tej anomalii na ruchliwość elektronów (str. 31)
   4. M. Grynberg - Dynamiczna funkcja dielektryczna w półprzewodnikach z zerową przerwą (str. 45)
   5. A. Mycielski - O niektórych własnościach optycznych półprzewodników z małą i zerową przerwą energetyczną (str. 55)
   6. J. K. Furdyna - O możliwości obserwacji rezonansu cyklotronowego w półprzewodnikach z wysoką koncentracją nośników (str. 67)
   7. J. Loferski - Uszkodzenia radiacyjne w półprzewodnikach II-VI (str. 77)
   8. W. Wardzyński - Wpływ jednoosiowego ciśnienia na właściwości optyczne półprzewodników (str. 101)
   9. J. Ginter - Długozasięgowe oddziaływania w dynamice sieci krystalicznej (str. 102)
  • Zeszyt 2
   1. Wojciech Lis (1894-1973) (str. 135)
   2. Andrzej Pikulski (1941-1973) (str. 137)
   3. J. W. Hennel - Temperatura spinowa. Teoria i zastosowania (str. 139)
   4. J. Kajfosz - Analiza pierwiastków śladowych przy pomocy charakterystycznego promieniowania X wzbudzanego przez cząstki naładowane (str. 159)
   5. J. Dera, Z. Klusek, M. Brzozowska - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Część V. Rozpraszanie dźwięku na sfalowanej powierzchni morza i dnie morskim (str. 175)
   6. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   7. Z. Pająk, K. Jurga, S. Jurga - Impulsowy spektrometr jądrowego rezonansu paramagnetycznego do badania ciał stałych (str. 193)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. W. Żdanowicz - I Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka Cienkich Warstw" (str. 199)
   10. H. Rzewuski - Międzynarodowa Narada Robocza na temat "Implantacja jonów w półprzewodnikach" (str. 202)
   11. H. Rzewuski - Międzynarodowa Narada Robocza na temat "Aparatura Implantacyjna" (str. 203)
   12. KRONIKA
   13. LISTY DO REDAKCJI
   14. O większy udział PTF w stymulowaniu rozwoju biofizyki w Polsce. Postulaty Sekcji Biofizyki Oddziału Warszawskiego PTF na XXIII Zjazd Fizyków Polskich (M. Majewska, W. Klonowski) (str. 219)
  • Zeszyt 3
   1. G. Cocconi - ISR w CERN-ie i oddziaływania silne przy wysokich energiach (tłum. M. Górski) (str. 223)
   2. W. Soszka - Emisja jonowo-elektronowa z realnej powierzchni metali (str. 243)
   3. M. A. Herman - Problemy fizyki i technologii złączowych laserów półprzewodnikowych (str. 255)
   4. S. Kończak, St. Kochowski - Kwantowe efekty wymiarowe w cienkich warstwach półmetali (str. 277)
   5. R. Wadas - Monopole magnetyczne (str. 289)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. D. Kunisz - XXIII Zjazd Fizyków Polskich (str. 295)
   8. M. Demiański - Nadzwyczajny Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej (str. 296)
   9. R. Gontko - I Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (str. 297)
   10. W. Byszewski - XI Międzynarodowa Konferencja "Zjawiska w gazach zjonizowanych" (str. 298)
   11. RECENZJE
   12. J. Blinowski, J. Trylski - Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie (J. Massalski) (str. 300)
   13. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. J. Werle - Co fizyka zawdzięcza Kopernikowi a Kopernik fizyce? (str. 311)
   2. R. U. Sexl - Wstęp do fizyki czarnych dziur (tłum. Z. Iwiński) (str. 327)
   3. M. Lasocka, H. Matyja - Półprzewodniki amorficzne (str. 373)
   4. S. Klama - Teoria stanów elektronowych w półprzewodnikach magnetycznych (str. 405)
   5. A. Turos - Jądrowa mikroanaliza warstw powierzchniowych (str. 419)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. M. Gaj - II Polsko-Czechosłowacka Konferencja Optyczna (str. 439)
   8. H. Lachowicz - Szkoła Zimowa "Nowe Materiały Magnetyczne" (str. 440)
   9. S. Przestalski - I Zimowa Szkoła Biofizyki (str. 440)
   10. M. Pluta - Konferencja i wystawa "Holografia - jej zastosowania w nauce i technice" (str. 444)
   11. RECENZJE
   12. D. Kunisz - Fizyczne podstawy emisyjnej analizy widmowej (K. Rosiński) (str. 445)
   13. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. M. Suffczyński - Sabrahmanyan Chandrasekhar (str. 453)
   2. F. Hoyle - Kryzys w astronomii (tłum. M. Kozłowski) (str. 459)
   3. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Część IV. Szybki wychwyt neutronów i procesy trzeciorzędowe nukleosyntezy (str. 475)
   4. A. Kopystyńska - Optyczne metody wyznaczania parametrów jądrowych (str. 497)
   5. M. Osiński - Własności dynamiczne promieniowania laserów złączowych (str. 517)
   6. J. Bardeen - Fizyka ciała stałego: osiągnięcia i prognozy (tłum. Z. W. Gortel) (str. 537)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. J. Chmura, B. Sagnowska, J. Salach - Programowanie dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkole wyższej (str. 561)
   9. H. Szydłowski - Rok pracy nad nowym modelem w pracowni fizycznej I (str. 567)
   10. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   11. M. Szczekowski - Metody analizy danych z komór pęcherzykowych w fizyce wysokich energii (str. 571)
   12. Z. Mikołajuk, J. Rolecki - System zarządzania Uniwersytetu Przemysłowego w Kyoto (str. 583)
   13. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   14. W. Wardzyński - Seminarium Związków Półprzewodnikowych AII-BVI (str. 589)
   15. A. Kopystyńska - Sympozjum Laserowe (str. 589)
   16. W. Systo - Seminarium Egzoemisji Elektronów (str. 590)
   17. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. V. F. Weisskopf - Znaczenie nauki (tłum. W. Zielińska) (str. 599)
   2. A. Bohr, D. R. Mottelson - Wielopostaciowość struktury jądrowej (tłum. D. Chlebowska) (str. 621)
   3. L. L. Goldin, W. P. Dżelepow, M. P. Łomanow, O. W. Sawczenko, W. S. Choroszkow - Zastosowanie ciężkich naładowanych cząstek o wysokiej energii w medycynie (tłum. S. Chojnacki) (str. 647)
   4. S. Michalak - Promieniowanie przejścia i jego zastosowania (str. 677)
   5. R. S. Ingarden - O podstawach teorii laserów (str. 687)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. J. Rybiński - Zastosowanie zjawiska "photon drag" do detekcji promieniowania podczerwonego (str. 703)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. J. A. Gaj - Uwagi o pojęciu masy efektywnej, czyli co robiłby elektron w krysztale, gdyby nie znał mechaniki kwantowej (str. 707)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. J. Chmielewski - Sympozjum "CAMAC" w Luksemburgu (str. 711)
   12. KRONIKA
 6. Tom 26, rocznik 1975
  • Zeszyt 1
   1. W. Szymańska - Zjawiska transportu elektronowego w chalkogenidkach ołowiu (str. 5)
   2. A. Jędrzejczak - Strojone półprzewodnikowe lasery podczerwieni (str. 17)
   3. J. Ginter - Rozpraszanie Ramana w ciałach stałych (str. 33)
   4. H. Rzewuski - Implantacja jonów w półprzewodnikach (str. 49)
   5. J. A. Gaj - Ekscytony przy silnych wzbudzeniach (str. 69)
   6. P. Byszewski - Rezonans magnetofonowy (str. 83)
   7. K. Jankowski - Pewne aspekty zastosowań teorii pola krystalicznego do badania domieszek ziem rzadkich w półprzewodnikach AIIBVI (str. 99)
   8. A. Mycielski - Magnetooptyka w półprzewodnikach z zerową przerwą energetyczną (str. 109)
   9. RECENZJE
   10. G. A. Wert, R. M. Thomson - Fizyka ciała stałego (J. Ginter) (str. 119)
   11. F. W. Byron, R. W. Fuller - Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej (M. Kopczyński) (str. 119)
   12. A. Wolska - Elektromagnetyzm (T. Pniewski) (str. 120)
   13. P. T. Matthews - Wstęp do mechaniki kwantowej (K. Zalewski) (str. 120)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. M. Mięsowicz - 50 lat polskich badań nad ciekłymi kryształami (str. 129)
   2. D. S. Czernawski - Model matematyczny powstawania życia (tłum. E. Skrzypczak) (str. 153)
   3. A. Jachołkowski - Zastosowania modelu Glaubera do opisu rozpraszania cząstek elementarnych i jąder atomowych w zakresie wielkich energii (str. 167)
   4. W. Gajewski, M. Święcki - Elastyczny czynnik postaci mezonu (str. 189)
   5. NOWA APARATURA l AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   6. M. Szczekowski - Elektroniczne maszyny cyfrowe w laboratoriach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie i w Narodowym Laboratorium Akceleratorowym NAL w Batawii (str. 207)
   7. M. Dakowski - Metoda statystycznej regularyzacji STREG (str. 217)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. S. Mróz, J. Kołaczkiewicz, T. Kucharzak - Urządzenie do obserwacji dyfrakcji powolnych elektronów z przeznaczeniem dla pracowni studenckiej (str. 223)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. B. Wojtowicz -- Implantacja jonów w półprzewodnikach (str. 229)
   12. M. Suffczyński - II Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna (str. 230)
   13. B. Badełek - Sympozjum Oddziaływań Antynukleon-Nukleon (str. 232)
   14. M. Święcki, A. Ziemiński - XVII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Londynie (str. 234)
   15. RECENZJE
   16. C. Kittel - Wstęp do fizyki ciała stałego (M. Grynberg) (str. 242)
   17. I. Białynicki-Birula, Z. Białynicka-Birula - Elektrodynamika kwantowa (J. Rayski) (str. 243)
   18. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. I. Prigogine, G. Nicolis, A. Babloyantz - Termodynamika ewolucji (str. 253)
   2. T. Kornalewski, K. Roszkowska - Promieniowanie multipolowe w spektroskopii atomowej (str. 283)
   3. K. Ernst - Laserowa spektroskopia nasyceniowa (str. 303)
   4. J. Kaniewski, W. Szuszkiewicz - Magnetoabsorpcja i magnetoodbicie w półprzewodnikach w obszarze krawędzi absorpcji podstawowej (str. 321)
   5. M. Bałanda, S. Nizioł - Efekt Faradaya i jego zastosowanie w fizyce magnetyków (str. 337)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. E. Ruchowska - Synteza pierwiasta o Z = 106 (str. 355)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. Polsko-Radzieckie Sympozjum "Magnetyczne uporządkowanie i przejścia fazowe" (W. T.) (str. 367)
   10. RECENZJE
   11. S. Brandt - Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych (M. Szczekowski) (str. 396)
   12. D. N. Zubariew - Termodynamika statystyczna (Z. Galasiewicz) (str. 370)
   13. E. A. Purcell - Elektryczność i magnetyzm (Ł. A. Turski) (str. 371)
   14. I. E. Irodow - Zadania z fizyki atomowej i jądrowej (D. Ziemińska) (str. 372)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. A. H. Piekara - Impulsy świetlne pikosekundowe (str. 389)
   2. J. Chrostowski - Telekomunikacja optyczna (str. 407)
   3. A. Sobiczewski - Aktualny stan badań nad jądrami superciężkimi (str. 419)
   4. NOWA APAKATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   5. J. Chmielewski - Wprowadzenie do systemu CAMAC (str. 439)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. K. Badziąg - Problemy rozwoju dydaktyki fizyki w PRL (str. 453)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. A. Sobiczewski, Z. Szymański - Sympozjum Nobla poświecone pierwiastkom superciężkim (str. 459)
   10. St. Szymczyk - XIII Zimowa Szkoła Fizyki Jądrowej w Zakopanem (str. 461)
   11. RECENZJE
   12. L. M. Imianitow, E. W. Czubarina, J. M. Szwarc - Elektryczność chmur (T. Kopcewicz) (str. 463)
   13. W. K. Kobuszkin - Metodyka rozwiązywania zadań fizyki (M. Staszel) (str. 464)
   14. E. M. Nowodworska - Metodyka rozwiązywania zadań (A. Filipkowski) (str. 465)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. Mieczysław Frąckowiak (1923-1974) (str. 477)
   2. J. Auleytner, J. Bąk, Z. Furmanik, G. Jasiołek, M. Klimkiewicz, Z. Liliental, E. Mizera, T. Warmiński, W. Zahorowski - Realna struktura półprzewodnikowych kryształów związków rtęci w świetle badań rentgenowskich i elektronomikroskopowych (str. 487)
   3. K. Leibler - Magnetyczny rezonans jądrowy w związkach półprzewodnikowych (str. 511)
   4. J. J. Loferski - Zjawisko fotowoltaiczne i szerokie wykorzystanie energii słonecznej (tłum. E. Janik) (str. 535)
  • Zeszyt 6
   1. Jerzy Gierula (1917-1975) (J. A. Janik) (str. 565)
   2. J. Piotrowski, T. Persak, W. Galus - Zastosowanie materiałów AIIBVI do konstrukcji detektorów promieniowania laserowego (str. 569)
   3. M. Suffczyński - Rozszczepienie wymienne w ekscytonach (str. 579)
   4. A. Zaręba - Półprzewodniki niekrystaliczne (str. 597)
   5. W. Żdanowicz - Związki półprzewodnikowe AIIBV - własności i zastosowania (str. 613)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. A. Kopystyńska - III Pracownia (str. 637)
   8. J. Tatarkiewicz - Spektroskopia mossbauerowska chlorku żelazowego FeCl2.4H2O (str. 641)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. S. Przestalski - II Zimowa Szkoła Biofizyki w Górzyńcu k. Szklarskiej Poręby (str. 645)
   11. J. Morkowski, B. Fechner - Ogólnopolska konferencja "Fizyki Magnetyków" w Poznaniu (str. 645)
   12. RECENZJE
   13. G. K. Woodgate - Struktura atomu (J. B. Brojan) (str. 647)
   14. KRONIKA
 7. Tom 27, rocznik 1976
  • Zeszyt 1
   1. R. S. Ingarden - Wojciech Rubinowicz (22. II. 1889 - 13. X. 1974). Szkic biograficzny. Cz. I (str. 3)
   2. M. Suffczyński - Stałe fizyczne (str. 35)
   3. G. N Flerow, W. v. Baraszenkow - Zastosowanie wiązek ciężkich jonów (tłum. T. Siemiarczuk) (str. 53)
   4. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   5. H. Lachowicz - Zimowa szkoła w Kocierzy "Nowe Materiały Magnetyczne" (str. 81)
   6. A. Kopystyńska - Sympozjum laserowe (str. 81)
   7. J. Ciborowski, M. Krawczyk - IV szkoła fizyki zorganizowana przez CERN i ZIBJ w Ałuszcie (str. 83)
   8. C. Ruszowski - Sympozjum elektroniki jądrowej w Stresa (str. 84)
   9. W. Krzyżanowski - V Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Wielkich Energii i Cząstek Elementarnych w Warszawie (str. 86)
   10. J. Rafałowicz, D. Tokar - Międzynarodowa konferencja z zakresu dydaktyki fizyki w Opolu (str. 88)
   11. RECENZJE
   12. A. Strzałkowski, A. Śliżyński - Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów (A. Zagórski) (str. 90)
   13. D. S. Czernawski, J. M. Romanowski, N. W. Stiepanowa - Co to jest biofizyka matematyczna (W. Klonowski) (str. 91)
   14. G. Białkowski - Mechanika klasyczna. Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej (K. Zalewski) (str. 92)
   15. L. G. Grieczko, W. I. Sugakow, O. P. Tomasiewicz, A. M. Fiedorczenko - Zadania z fizyki teoretycznej (Z. Ajduk) (str. 93)
   16. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. J. Hurwic - Kazimierz Fajans (1887 -1975). Współtwórca nauki o promieniotwórczości (str. 103)
   2. W. Żuk - Ośrodek Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (str. 109)
   3. A. Szymacha - Zunifikowane teorie oddziaływań słabych i elektromagnetycznych (str. 117)
   4. R. Wadas - Zagadnienia biomagnetyzmu (str. 137)
   5. R. S. lngarden - Wojciech Rubinowicz. Szkic biograficzny. Cz. II (str. 145)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. D. Konopka - I Ogólnopolskie Seminarium z Fizyki Metali w Złotym Potoku (str. 169)
   8. A. Czachor - Jesienna Szkoła Fizyki: "Atom obcy w krysztale" w Kazimierzu Dolnym (str. 170)
   9. A. Sobiczewski, J. Żylicz - Międzynarodowa Szkoła-Seminarium w Dubnej: "Oddziaływanie ciężkich jonów z jądrami i synteza nowych pierwiastków" (str. 171)
   10. W. W. Byszewski - XII Międzynarodowa Konferencja Zjawisk w Gazach Zjonizowanych w Eindhoven (str. 173)
   11. Z. Błaszczak - II Konferencja Oddziaływań Elektronów z Silnym Polem Elektromagnetycznym w Budapeszcie (str. 175)
   12. RECENZJE
   13. L. Kalinowski - Fizyka metali (A. Chełkowski) (str. 177)
   14. Rekombinacja promienista w półprzewodnikach. Praca zbiorowa (W. Wardzyński) (str. 177)
   15. A. C. Rose-Innes, E. H. Rhoderick - Nadprzewodnictwo (A. Pindor) (str. 178)
   16. W. P. Silin - Wstęp do teorii kinetycznej gazów (Ł. A. Turski) (str. 181)
   17. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. J. Rayski - Pięćdziesiąt lat mechaniki kwantowej (str. 199)
   2. K. Pomorski - Izomery kształtu rozszczepiających się jąder atomowych (str. 207)
   3. R. Wadas - Fizyczne przyczyny reakcji organizmów żywych na pola magnetyczne (str. 219)
   4. S. E. Bresler - Fizyka i biofizyka (tłum. M. Kielanowska) (str. 225)
   5. O. Dumbrajs, M. Staszel - Związki dyspersyjne dla amplitudy rozpraszania ku przodowi: dwadzieścia lat rozwoju (str. 253)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. E. Zipper - Sprawozdanie z XXIV Zjazdu Fizyków Polskich (str. 273)
   8. Wł. Mościcki - "Pomiary bardzo niskich aktywności izotopów promieniotwórczych". Międzynarodowa Konferencja w Łomnicy (str. 274)
   9. M. Suffczyński - Sympozjum fizyki statystycznej w Zakopanem (str. 276)
   10. RECENZJE
   11. L. N. Cooper - Istota i struktura fizyki (G. Białkowski) (str. 279)
   12. E. H. Wichmann - Fizyka kwantowa (B. Adamczyk) (str. 280)
   13. R. Mierzecki - Oddziaływania miedzymolekularne (D. Frąckowiak) (str. 281)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. Z. Białynicka-Birula - Wielofotonowe procesy w atomach (str. 297)
   2. J. Zakrzewski - Jądro atomowe a cząstki elementarne (str. 305)
   3. W. Gajewski, M. Święcki - Model partonowo-kwarkowy hadronów (str. 323)
   4. S. Weinberg - Światło jako cząstka fundamentalna (tłum. W. Gajewski) (str. 343)
   5. B. Janowska, J. Szydłowska - Metoda holograficznego badania odkształceń (str. 359)
   6. M. Szostak - Spektroskopia nieelastycznego tunelowania elektronów (str. 367)
   7. R. S. Ingarden - Wojciech Rubinowicz. Szkic biograficzny. Część III (str. 377)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. J. Zakrzewski - Doskonalenie nauczania fizyków w szkołach uniwersyteckich (str. 401)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. A. Jurewicz - Sympozjum "nowej fizyki" w Stanford (str. 407)
   12. W. Kopczyński - Energia a fizyka. III Ogólna Konferencja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Bukareszcie (str. 410)
   13. J. Łopuszański - XIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej "Ostatnie osiągnięcia kwantowej teorii pola i jej zastosowanie w fizyce hadronów" w Karpaczu (str. 411)
   14. RECENZJE
   15. L. D. Landau, E. M. Lifszyc - Mechanika kwantowa (M. Sawicki) (str. 413)
   16. M. N. Rudden, J. Wilson - Elementy fizyki ciała stałego (J. Ginter) (str. 413)
   17. H. Szydłowski - Pracownia fizyczna (D. Stachórska) (str. 414)
   18. W. Leyko - Zarys biofizyki (I. Białynicki-Birula, M. Demiański) (str. 416)
   19. Odpowiedź na recenzje podręcznika "Zarys biofizyki" (W. Leyko) (str. 417)
   20. LISTY DO REDAKCJI
   21. O pewnej nieścisłości popełnianej przy omawianiu oscylatora tłumionego (H. Piersa) (str. 419)
   22. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. Michał Halaunbrenner (1901-1976) (M. Kmiecik) (str. 431)
   2. J. Baranowski, S. Uba - Efekt Jahna-Tellera (str. 437)
   3. L. Leibler - Stany elektronowe w półprzewodnikach mieszanych (str. 449)
   4. B. A. Orłowski - Fotoemisyjne badania struktury pasmowej półprzewodników AIIBVI (str. 463)
   5. W. Wardzyński - Polarytony (str. 477)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. Z. Błaszczak - VII Ogólnopolska Konferencja EKON-76 w Poznaniu (str. 497)
   8. M. Suffczyński - VIII Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej z Tbilisi (str. 499)
   9. RECENZJE
   10. A. Bohr, B. R. Mottelson - Struktura jądra atomowego (Z. Bochnacki) (str. 501)
   11. A. G. Grammakow - Zadania z optyki i fizyki atomowej (D. Kunisz) (str. 502)
   12. KRONIKA
   13. Zeszyt 6
    1. A. H. Piekara - Badanie i nauczanie (str. 511)
    2. I. Malecki - Zakres i metody akustyki kwantowej (str. 535)
    3. J. S. Brzosko - Aktualny stan badań radiacyjnego wychwytu neutronów (str. 553)
    4. G. Białkowski - Nowe cząstki (str. 575)
    5. M. Kucharski - Materiały fotochromowe i ich zastosowanie w holografii (str. 597)
    6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
    7. D. Kulgawczuk - IV Ogólnopolskie Seminarium Mössbauerowskie w Krakowie (str. 609)
    8. M. Pluta - Konferencja i wystawa "Polmic-76" w Warszawie (str. 610)
    9. M. Jastrzębska - V Międzynarodowa Szkoła Letnia "Defekty sieci w kryształach" w Krynicy (str. 612)
    10. A. Sobiczewski, J. Żylicz - III Międzynarodowa Konferencja poświęcona jądrom dalekim od stabilności w Cargese (str. 613)
    11. K. Biedrzycki - III Ogólnopolskie Seminarium egzoemisji elektronów w Karpaczu (str. 618)
    12. KRONIKA
 8. Tom 28, rocznik 1977
  • Zeszyt 1
   1. Werner Carl Heisenberg (1901-1976) (W. Tybor) (str. 3)
   2. R. Hofstadter - Niektóre podstawowe sprawdziany elektrodynamiki kwantowej (tłum. L. Natanson) (str. 9)
   3. T. Figielski - O koncepcji i fizyce dyslokacji w kryształach (str. 15)
   4. M. Głódź - Absorpcja dwufotonowa - wybrane zagadnienia doświadczalne (str. 29)
   5. W. Chomka - Tarcie wewnętrzne w badaniach defektów strukturalnych półprzewodników (str. 41)
   6. A. Bukałuk, R. Siuda - Spektroskopia elektronów Augera (str. 59)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. B. Southworth - Wykorzystanie ciężkich jonów do syntezy termojądrowej (tłum. J. Kalinowski) (str. 83)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. E. Ziółkowska, H. Szydłowski - Próba wdrożenia problemowej metody laboratoryjnej w pracowni fizycznej I (str. 87)
   11. B. Wojtowicz-Natanson - Kilka uwag na temat przygotowania fizyków do pracy w przemyśle (str. 91)
   12. RECENZJE
   13. W. Lisiecki, W. Scharf - Spektrometry rozkładów amplitudowych (L. Zemło) (str. 93)
   14. E. M. Rogers - Fizyka dla dociekliwych (J. Stepaniak) (str. 94)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. Gieorgij N. Florow - laureat Medalu im. Mariana Smoluchowskiego (Z. Wilhelmi) (str. 109)
   2. M. Sadowski - Badania nad kontrolowaną synteza termojądrową (str. 113)
   3. S. A. Moszkowski - Gwiazdy neutronowe (tłum. J. Dąbrowski) (str. 145)
   4. M. Budzyński, M. Subotowicz - Zaburzone korelacje kierunkowe beta-gamma w badaniach pól wewnętrznych w ośrodkach skondensowanych (str. 159)
   5. M. Suffczyński - Spektroskopia wielofotonowa bez efektu Dopplera (str. 167)
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   7. M. Szeptycka - XVIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Tbilisi (str. 185)
   8. W. Zych - Zagadnienia fizyki i społeczeństwa na IV Generalnej Konferencji EPS w Yorku (str. 194)
   9. A. Sobiczewski, Z. Sujkowski - Europejska konferencja fizyki jądrowej uprawianej z pomocą ciężkich jonów w Caen (str. 189)
   10. A. Graja - Szkoła Letnia na temat "Teoria rozcieńczonych stopów" w Błażejewku (str. 193)
   11. RECENZJE
   12. G. I. Miakiszew - Prawidłowości dynamiczne i statystyczne w fizyce (M. Kalinowski) (str. 195)
   13. KRONIKA
   14. OD REDAKCJI
  • Zeszyt 3
   1. Gerald L. Pearson - laureatem Medalu Smoluchowskiego (L. Sosnowski) (str. 217)
   2. M. Urbański, R. Wiśniewski - Metaliczny wodór (str. 219)
   3. L. M. Blinov - Zjawiska elektrooptyczne w ciekłych kryształach (tłum. S. Wróbel) (str. 237)
   4. M. Kupczyński - Odkrycie powabu (str. 275)
   5. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   6. S. Brandt, H. Schneider - Komputerowe modelowanie eksperymentów (tłum. K. Kocot) (str. 293)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. B. Davis - Wykłady z fizyki a notatki studentów (tłum. M. Staszel) (str. 317)
   9. J. Białek - Z badań nad reformą fizyki w wyższej szkole technicznej (str. 323)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. E. Troć - II Międzynarodowa Konferencja Struktury Elektronowej Aktynowców (str. 329)
   12. RECENZJE
   13. E. Resnick, D. Halliday - Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych (K. Doroba) (str. 331)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. A. Piekara - fizyk i humanista niespokojny (J. Stankowski) (str. 349)
   2. A. H. Piekara - Przemówienie z okazji wręczenia Medalu im. Mariana Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 355)
   3. Z. Mizgier - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część I (str. 361)
   4. S. Pokorski - Produkcja hadronów z dużymi pędami poprzecznymi w zderzeniach hadronów przy wysokich energiach (str. 391)
   5. A. Para - Słabe prądy neutralne (str. 405)
   6. O. Dumbrajs - Zagadnienie odwrotne w fizyce jądra atomowego i cząstek elementarnych (str. 417)
   7. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   8. J. Bartke - Wielka Europejska Komora Pęcherzykowa (str. 433)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. A. Strzałkowski - Radialny kształt jąder. II Konferencja Specjalistyczna Oddziału Fizyki Jądrowej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Krakowie (str. 443)
   11. A. Kisiel - XIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Rzymie (str. 444)
   12. R. Cach - IV Seminarium "Struktura domenowa ferroelektryków" w Karpaczu (str. 446)
   13. RECENZJE
   14. J. Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów (J. Stankowski) (str. 449)
   15. Z. Wilhelmi - Fizyka reakcji jądrowych (L. Jarczyk) (str. 451)
   16. I. M. Cydlikowski - Elektrony i dziury w półprzewodnikach (M. Miąsek) (str. 451)
   17. J. B. Brojan, J. Mostowski, K. Wódkiewicz - Zbiór zadań z mechaniki kwantowej (M. Trajdos) (str. 453)
   18. LIST DO REDAKCJI
   19. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. Teodor Kopcewicz (1910-1976) (T. Skaliński) (str. 473)
   2. M. Suffczyński - Ekscytony związane na neutralnych domieszkach (str. 481)
   3. M. Miąsek - Głębokie stany domieszkowe w półprzewodnikach (str. 459)
   4. A. Kisiel - Spektroskopia optyczna w próżniowym nadfiolecie (str. 515)
   5. W. Szymańska, T. Dietl, R. J. Iwanowski - Rozpraszanie elektronów i zjawiska transportu w chalkogenidkach rtęci (str. 533)
   6. M. Pollak - Krótkożyciowe fotoprądy w materiałach nieuporządkowanych (tłum. J. Chroboczek) (str. 547)
   7. J. Chroboczek - Teoria perkolacji i półprzewodniki (str. 553)
   8. Z. W. Gortel - Stany rezonansowe w półprzewodnikach o zerowej przerwie energetycznej (str. 567)
   9. M. Nawrocki - Zastosowanie metody orientacji optycznej w badaniach półprzewodników (str. 585)
   10. R. R. Gałązka - Półprzewodniki półmagnetyczne (str. 601)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. K. Szymborski - Ogólnopolskie Sympozjum Historii Fizyki w Warszawie (str. 611)
   13. L. Łasoń, M. Przytuła - Ogólnopolskie Seminarium Neutronowe w Łodzi (str. 612)
   14. G. Białkowski, S. Pokorski - I Międzynarodowe Sympozjum "Struktura hadronów i ich wielorodna produkcja" w Kazimierzu Dolnym (str. 612)
   15. RECENZJE
   16. K. Zalewski - Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej (Z. Galasiewicz) (str. 615)
   17. B. M. Jaworski, A. A. Piński - Elementy fizyki (H. Piersa) (str. 616)
   18. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. W 25 rocznicę śmierci Tadeusza Malarskiego (J. Szpilecki) (str. 629)
   2. Y. Nambu - Uwięzienie kwarków (tłum. G. Wilk) (str. 631)
   3. W. B. Bierestecki - Ładunek zerowy i swoboda asymptotyczna (tłum. J. Kalinowski) (str. 659)
   4. W. Żurek - Badanie rozkładu pędów elektronów metodą efektu Comptona (str. 679)
   5. OD REDAKCJI
   6. KRONIKA
 9. Tom 29, rocznik 1978
  • Zeszyt 1
   1. K. Rosiński, T. Skaliński - Optyczne badania relaksacji źródłem informacji o mechanizmach zderzeń atomowych (str. 3)
   2. J. Hańderek, Z. Ujma - Półprzewodnikowe własności ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych kryształów o strukturze perowskitu (str. 25)
   3. J. Zakrzewski - Leptony, kwarki i co dalej? (str. 45)
   4. Z. Mizgier - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Czesć II (str. 67)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. A. Senatorski - Rachunek błędu w pierwszej pracowni fizycznej (str. 99)
   7. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   8. W. Świątkowski - X Ogólnopolskie Seminarium Anihilacji Pozytonów w Piechowicach (str. 109)
   9. K. Biedrzycki - lV Ogólnopolskie Seminarium Egzoemisji Elektronów w Karpaczu (str. 110)
   10. S. K. Hoffmann - Konferencja RAMIS-77 w Poznaniu (str. 110)
   11. S. Mróz - II Seminarium Fizyki Powierzchni w Trzebieszowicach (str. 111)
   12. D. Kunisz - lX Konferencja Europejskiej Grupy Spektroskopii Atomowej (EGAS) w Krakowie (str. 112)
   13. A. Czachor - Jesienna Szkoła Fizyki "Nowe idee w fizyce fononów" w Puławach (str. 113)
   14. Z. Ajduk - IX Europejska Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Budapeszcie (str. 114)
   15. S. Kuliński - X Międzynarodowa Konferencja Akceleratorów Wysokich Energii w Protwino (str. 116)
   16. R. Wiśniewski - VI Międzynarodowa Konferencja Fizyki i Techniki Wysokich Ciśnień w Boulder (str. 119)
   17. RECENZJE
   18. N. W. Ashcraft, N. D. Mermin - Solid State Physics (J. Czerwonko, M. l. Kaganow) (str. 121)
   19. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski - Wstęp do fizyki, tom I (K. Zalewski) (str. 123)
   20. A. Januszajtis - Fizyka dla politechnik, tom I. Cząstki (W. Zych) (str. 126)
   21. J. Kociński - Wstęp do fizyki współczesnej, podstawy teoretyczne, tom I (K. Przewłocki) (str. 127)
   22. LIST DO REDAKCJI
   23. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. S. C. C. Ting - Odkrycie cząstki J - wspomnienia osobiste (tłum. H. Abramowicz) (str. 147)
   2. B. Richter - Od cząstki psi do powabu - eksperymenty z lat 1975 i 1976 (tłum. M. Szeptycka) (str. 175)
   3. Z. Kleszczewski - Wykorzystanie dyfrakcji świtła laserowego na falach ultra- i hiperdźwiękowych do badania akustycznych i akustooptycznych własności kryształów (str. 209)
   4. A. Jabłoński - Analiza ilościowa z zastosowaniem spektroskopii elektronów Augera (str. 225)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. M. Suffczynski - Prześwietlanie NMR (str. 245)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. K. Badziąg, W. Trąmpczyński - O pracach magisterskich z fizyki na specjalności nauczycielskiej (str. 249)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. C. Wesołowska - XXV Jubileuszowy Zjazd Fizyków Polskich we Wrocławiu (str. 253)
   11. W. Klonowski - Szkoła Biofizyki "Biofizyczne i biochemiczne podejścia w biologii molekularnej" w Jabłonnie (str. 257)
   12. RECENZJE
   13. Zbiór zadań z fizyki dla wyższych uczelni technicznych - praca zbiorowa (Z. Kleszczewski) (str. 259)
   14. J. S. Stodółkiewicz - Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki (W. Iwanowska) (str. 259)
   15. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. Jagdish Mehra - Narodziny mechaniki kwantowej (tłum. Z. Ajduk) (str. 275)
   2. M. Szczekowski - Produkcja dwóch i trzech leptonów w eksperymentach neutrinowych (str. 305)
   3. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   4. K. Parliński - Eksperymenty komputerowe i ich zastosowanie (str. 327)
   5. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   6. A. Jurewicz - Postępy "nowej fizyki" - Sympozjum Leptonowych i Fotonowych Oddziaływań o Wielkiej Energii w Hamburgu (str. 345)
   7. H. Rzewuski - V Międzynarodowa Konferencja "Implantacja jonów w półprzewodnikach" w Reinhardsbrunn (str. 348)
   8. RECENZJE
   9. D. Potter - Metody obliczeniowe fizyki (M. Pindor) (str. 351)
   10. KRONIKA
   11. OD REDAKCJI
  • Zeszyt 4
   1. J. Werle - Wspomnienie o Leopoldzie Infeldzie (str. 367)
   2. I. Białynicki-Birula - Elektrodynamika Borna-Infelda (str. 371)
   3. S. L. Bażański, A. Trautman - Prace Leopolda Infelda na temat równań ruchu (str. 377)
   4. J. Czerwonko - Fazy nadciekle 3He (str. 325)
   5. A. Czachor - Modele fenomenologiczne dynamiki sieci kryształów (str. 401)
   6. K. Rosiński - Przewrót w badaniach optycznych dzięki laserom (str. 419)
   7. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   8. B. Hilczer - IV Międzynarodowy Kongres Fizyki Ferroelektryków w Leningradzie (str. 449)
   9. J. W. Moroń - II Ogólnopolskie Sympozjum "Relaksacje niesprężyste i opóźnienia magnetyczne w ciałach stałych" w Katowicach (str. 450)
   10. A. Sobiczewski - Międzynarodowe Sympozjum Pierwiastków Superciężkich w Lubbock (USA) (str. 451)
   11. RECENZJE
   12. W. A. Harrison - Teoria ciała stałego (M. Suffczyński) (str. 453)
   13. W. Brauer, H. W. Streitwolf - Teoretyczne podstawy fizyki półprzewodników (M. Suffczyński) (str. 454)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. A. Hrynkiewicz - Rola fizyki we współczesnym świecie (str. 471)
   2. A. Turos - Zastosowania akceleratorów w pozajądrowych badaniach fizycznych (str. 479)
   3. J. Bartke - Oddziaływania cząstek wirtualnych (str. 497)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. M. Mięsowicz - Wspomnienie o I Międzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych w Krakowie (1947) (str. 513)
   6. J. Szpilecki - W 15 rocznicę śmierci Zygmunta Klemensiewicza (str. 519)
   7. ROZMOWY
   8. O nauce. Z profesorem Johnem Archibaldem Wheelerem rozmawia Jiří Bičák (tłum. Z. Ajduk) (str. 523)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. J. Buchert, S. Marek, R. Sikorski - Wykorzystanie własności widikonu do obserwacji rozkładu natężenia światła prążków interferencyjnych w zjawiskach dyfrakcji (str. 535)
   11. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJI
   12. K. Blinowska - Zimowa Szkoła Fizyki Medycznej Biocybernetyki w Szklarskiej Porębie (str. 537)
   13. RECENZJE
   14. A. Oleś, F. Kajzar, M. Kucab, W. Sikora - Magnetic Structures Determined by Neutron Diffraction (H. Cofta) (str. 539)
   15. I. Tarjan - Fizyka dla przyrodników (M. Kucharski) (str. 540)
   16. LISTY DO REDAKCJI
   17. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. N. Mott - Elektrony w szkle (tłum. J. Chroboczek) (str. 563)
   2. J. H. Van Vleck - Mechanika kwantowa - klucz do zrozumienia magnetyzmu (tłum. K. Szumilin) (str. 577)
   3. I. Malecki - Współczesne zastosowania akustyki fizycznej (str. 597)
   4. H. Dymaczewski, W. Mischke, M. Przybylski - Ultrafioletowe lasery azotowe (str. 617)
   5. WSPOMNIENIA, ROCZNCE
   6. I. Białynicki-Birula - 50 lat równania Diraca (str. 635)
   7. A. Zastawny - Włodzimierz Mościcki (1911-1977) (str. 643)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. R. Męclewski - Sympozjum Fizyki Powierzchni w Trzebieszowicach (str. 647)
   10. K. Blinowska - BIOSIGMA 78. Międzynarodowe Sympozjum Analizy Sygnałów i Obrazów w Medycynie i Biologii w Paryżu (str. 647)
   11. K. Fiałkowski - XVIII Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej w Zakopanem (str. 648)
   12. RECENZJE
   13. I. I. Olchowski - Mechanika teoretyczna (B. Średniawa) (str. 651)
   14. LIST DO REDAKCJI
   15. KRONIKA
 10. Tom 30, rocznik 1979
  • Zeszyt 1
   1. K. Ławniczak, E. Sobczak - Zastosowanie spektroskopii rentgenowskiej do badania struktury pasmowej ciał stałych (str. 3)
   2. R. F. Schwitters - Cząstki elementarne obdarzone powabem (tłum. G. Wilk) (str. 23)
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   4. J. Wdowczyk - Lajos Janossy (1912-1978) (str. 53)
   5. ROZMOWY
   6. O książkach z fizyki (str. 55)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. R. R. Gałązka - Pierwsze polskie eksperymenty technologiczne w kosmosie (str. 63)
   9. M. Szczekowski - Piąty kwark? (str. 67)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. M. A. Herman - Międzynarodowa Szkoła Optoelektryki Półprzewodnikowej "Cetniewo 1978" (str. 75)
   12. J. Czyżewski - III Seminarium Fizyki Powierzchni w Kudowie (str. 76)
   13. B. Fechner, J. Morkowski - Konferencja "Fizyka Magnetyków 78" w Poznaniu (str. 77)
   14. T. Figielski - Międzynarodowa konferencja "Rekombinacja w półprzewodnikach" w Southampton (str. 78)
   15. P. Decowski - XI Letnia Szkoła Fizyki Jądrowej w Mikołajkach (str. 79)
   16. RECENZJE
   17. F. Kaczmarek - Wstęp do fizyki laserów (B. Karczewski) (str. 81)
   18. F. Kaczmarek - Wstęp do fizyki laserów (H. Dymaczewski) (str. 84)
   19. K. Huang - Mechanika statystyczna (Z. Galasiewicz) (str. 85)
   20. LIST DO REDAKCJI
   21. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. A. Trautman - Zagadnienie promieniowania grawitacyjnego w pracach Alberta Einsteina (str. 107)
   2. W. Gajewski, M. Święcki - Wiązki przeciwbieżne elektronów i pozytonów a fizyka cząstek elementarnych (str. 117)
   3. P. W. Anderson - Zlokalizowane momenty magnetyczne i stany zlokalizowane (tłum. Z. Gortel) (str. 147)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. T. Skaliński - O działalności naukowej Stefana Pieńkowskiego - w 25 rocznicę śmierci (str. 175)
   6. R. Mierzecki - Pięćdziesiąta rocznica odkrycia zjawiska Ramana (str. 187)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. Z. Wilhelmi - "Kierunki fizyki" - Walny Zjazd Fizyków Europejskich w Yorku (str. 191)
   9. W. Zych - Zagadnienia fizyki i społeczeństwa na IV Generalnej Konferencji EPS w Yorku (str. 194)
   10. R. Mierzecki - Jubileuszowe konferencje zjawiska Ramana: II Wszechzwiązkowa Konferencja Rozproszenia Ramanowskiego w Moskwie; VI Międzynarodowa Konferencja Spektroskopii Ramanowskiej w Bangalore (str. 196)
   11. Z. Błaszczak - IX Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Leningradzie (str. 197)
   12. J. Szudy - IV Międzynarodowa Konferencja o Kształtach Linii Widmowych w Windsor (str. 198)
   13. J. Chroboczek - XIV Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Edynburgu (str. 200)
   14. RECENZJE
   15. F. Reif - Fizyka statyczna (A. Chełkowski) (str. 203)
   16. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. D. W. Sciama - Czarne dziury i ich termodynamika (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 215)
   2. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   3. Z. Strugalski - Bronisław Kuchowicz (1932-1978) (str. 239)
   4. G. Białkowski, A. Kujawski - Wspomnienie o Bohdanie Karczewskim (str. 243)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. Z. Rek, M. Szczekowski - Nowa cząstka elementarna - lepton tau (str. 249)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. G. Białkowski - Przedmiot, zadania i potrzeby dydaktyki fizyki (str. 265)
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   10. J. Auleytner - XI Międzynarodowy Kongres Krystalografii w Warszawie (str. 279)
   11. T. Bołd - Krystalografia Stosowana - konferencja w Kozubniku (str. 280)
   12. A. Turos - Międzynarodowa Konferencja "Ion Beam Modification of Materials" w Budapeszcie (str. 282)
   13. N. Piślewski - V Międzynarodowa Letnia Szkoła AMPERE w Grecji (str. 283)
   14. N. Piślewski - XX Kongres AMPERE w Tallinnie w ZSSR (str. 284)
   15. J. Krynicki - Międzynarodowa Konferencja "Defekty i Efekty Radiacyjne w Półprzewodnikach" w Nicei (str. 285)
   16. T. Figielski - Sympozjum na temat dyslokacji w Hünfeld (str. 286)
   17. H. Lachowicz - IV Międzynarodowa Konferencja "Ferryty Mikrofalowe" w Jabłonnie (str. 286)
   18. RECENZJE
   19. M. Kłyś-Łodzińska - Budowa materii w świetle mechaniki kwantowej (I. Białynicki-Birula) (str. 289)
   20. G. L. Bir, G. E. Pikus - Symetria i odkształcenia w półprzewodnikach (M. Suffczyński) (str. 291)
   21. LIST DO REDAKCJI
   22. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. W. Królikowski - Siły w chromodynamice kwantowej (str. 307)
   2. E. Skrzypczak - Fizyka i jej metody w naukach medycznych (str. 325)
   3. RÓŻNE
   4. J. Werle - Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej - jej historia, struktura i działalność (str. 343)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. M. Jastrzębska - 25 lat Instytutu Fizyki PAN (str. 351)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. R. Sosnowski - Produkcja mezonów powabnych D+ w zderzeniach protonów (str. 365)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. D. Tokar, B. Pędzisz - Rozwój dydaktyki fizyki w Czechosłowacji (str. 369)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. K. Biedrzycki - Ogólnopolskie Seminarium Egzoemisji Elektronów i Zjawisk Towarzyszących w Karpaczu (str. 373)
   13. M. Pluta - XI Kongres ICO w Madrycie (str. 374)
   14. H. Wrembel - Konferencja ultramikrośladowej spektroskopii wód morskich w Słupsku (str. 378)
   15. RECENZJE
   16. A. J. Pointon, D. Elwell - Fizyka dla inżynierów (F. Ratajczyk) (str. 379)
   17. J. Białek - Wybrane zagadnienia z fizyki (B. Wysłocki) (str. 379)
   18. Odpowiedź na recenzję skryptu Wybrane zagadnienia z fizyki (J. Białek) (str. 380)
   19. LIST DO REDAKCJI
   20. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. M. Demiański - Reliktowe promieniowanie elektromagnetyczne (str. 405)
   2. D. Z. Freedman, P. van Nieuwenhuizen - Supergrawitacja a unifikacja praw fizyki (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 427)
   3. RÓŻNE
   4. J. Stankowski - Rozwój badań radiospektroskopowych w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (str. 453)
   5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   6. J. A. Wheeler - Albert Einstein (14 marca 1879 - 18 kwietnia 1955) (tłum. Z. Ajduk) (str. 467)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. Ch. D. Epp - Doświadczenie w badaniu naukowym (tłum. L. Szymanowski) (str. 467)
   9. W. Żdanowicz - Fizyka Cienkich Warstw - I Ogólnopolska Jesienna Szkoła w Szczyrku (str. 477)
   10. NOWOŚCI NAUKOWE
   11. Ż. I. Alferow - Heterozłącza półprzewodnikowe (tłum. M. A. Herman) (str. 483)
   12. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   13. B. Wojtowicz - Europejskie projekty wielkich urządzeń (str. 493)
   14. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   15. I. Białynicki-Birula - Sympozjum Einsteinowskie w Jerozolimie (str. 499)
   16. W. A. Kamiński - XXIX Konferencja Spektroskopii Jądrowej i Struktury Jądra Atomowego w Rydze (str. 501)
   17. Ł. Turski - Konferencja Dynamicznych Zjawisk Krytycznych CDC 79 w Genewie (str. 502)
   18. RECENZJE
   19. M. Kłys-Łodzińska - Odpowiedź na recenzję książki pt. Budowa materii w świetle mechaniki kwantowej (str. 505)
   20. M. Demiański - Astrofizyka relatywistyczna (B. Paczyński) (str. 505)
   21. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. J. Pniewski - Początki fizyki hiperjąder (str. 517)
   2. R. R. Gałązka - Półprzewodniki półmagnetyczne (str. 537)
   3. P. L. Kapica - Plazma i kontrolowana reakcja termojądrowa (tłum. J. Kurzyna) (str. 547)
   4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE
   5. M. Suffczyński - W stulecie Einsteina (str. 559)
   6. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   7. J. Białek, M. Kozielska - Wykorzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej w nauczaniu fizyki (str. 571)
   8. NOWA APARATURA I AUTOMATYZACJA POMIARÓW
   9. G. Charpak - Wielodrutowe i dryfowe komory proporcjonalne (tłum. B. Badełek) (str. 579)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. B. Rozenfeld - ICPA-5. V Międzynarodowa Konferencja Anihilacji Pozytonów w Lake Yamanaka, Japonia (str. 593)
   12. W. Świątkowski - XII Ogólnopolskie Seminarium Anihilacji Pozytonów w Piechowicach (str. 594)
   13. A. M. Dezor, P. B. Sczaniecki - Konferencja RAMIS 79 w Poznaniu (str. 594)
   14. Z. Ajduk - II Międzynarodowe Sympozjum "Struktura hadronów i ich wielorodna produkcja" w Kazimierzu Dolnym (str. 595)
   15. P. Decowski - Konferencja poświęcona zagadnieniu kolektywnych ruchów jądrowych o dużej amplitudzie w Keszthely (str. 596)
   16. RECENZJE
   17. A. I. Anselm - Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki (J. Piasecki) (str. 599)
   18. N. A. Dyson - Promieniowanie rentgenowskie w fizyce atomowej i jądrowej (J. Auleytner) (str. 600)
   19. KRONIKA