Dużych Urządzeń Badawczych

Strona WWW Komisji DUB

Kadencja 2018-2021

Przewodniczący - prof. Henryk Figiel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (figiel@agh.edu.pl ).

Poprzednie kadencje

Członkowie Komisji

 1. Dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 2. Prof. Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Katowice 
 3. Prof. Czesław Kapusta, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 4. Prof. Maciej Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
 5. Dr J. Milczarek, Instytut Badań Jądrowych Świerk 
 6. Dr Ryszard Sobierajski, Instytut Fizyki PAN Warszawa 
 7. Prof. Marek Stankiewicz, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
 8. Prof. Jan Wąsicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
 9. Dr hab. Wojciech Zając, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Cele Komisji

Możliwość badań eksperymentalnych materii przy wykorzystaniu wiązek neutronów, mionów, elektronów, hadronów i promieniowania synchrotronowego wytwarzanych w dużych urządzeniach badawczych jest bardzo ważna dla rozwoju nauki. Takie badania dają możliwości odkrywania nowych zjawisk i właściwości, jak również rozszerzenie zakresu badań w porównaniu z metodami używanymi w zwykłych laboratoriach. Dostępność dużych urządzeń i ich możliwości badawcze nie są jednak dobrze znane i wykorzystywane w polskim środowisku naukowym. Stworzyło to podstawy do sprecyzowania celów pracy Komisji.

Głównym celem Komisji jest popularyzacja wiedzy i możliwości badawczych stwarzanych przez duże urządzenia badawcze w środowisku fizyków, a także szerszym kręgu nauk przyrodniczych (chemicy, biolodzy, materiałoznawcy, technolodzy) .

W tej dziedzinie rola Komisji może być pomocna w zakresie przekazu informacji o możliwościach badawczych na tych urządzeniach i zachęcania młodych naukowców do podejmowania tego typu badań. Istotne jest, że realizacja takich eksperymentów daje możliwość uzyskiwania wyników badań i ich publikacji na najwyższym światowym poziomie przy minimalnych nakładach finansowych. 

Planowane działania

 1. Wygłaszanie referatów popularyzujących wybrane techniki na zebraniach i konserwatoriach oddziałów PTF, wydziałach fizyki i wydziałach pokrewnych oraz instytutach naukowych, a także na zebraniach Towarzystw (np. Tow. Chemiczne) potencjalnie zainteresowanych tymi technikami i kierowanych do młodych naukowców oraz doktorantów. 
 2. Publikowanie artykułów promujących techniki badawcze stosowane w dużych urządzeniach badawczych w „Postępach Fizyki”, „Bozonie” i innych popularnonaukowych czasopismach.
 3. Organizowanie sesji popularyzatorskich dla studentów i doktorantów w oparciu o Oddziały PTF.